Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Cultuurpers | 22 July 2014

Scroll to top

Top

Over Alles over de auteur - Cultuurpers

Norbert Roovers

Norbert Roovers

Norbert Roovers, kunstsocioloog, werkt sinds okt. 2011 aan een nieuwsarchief van alle bezuinigingen op kunst & cultuur in Nederland. Voor ons publiceert hij nieuws-citaten over deze bezuinigingen.

Berichten van Norbert Roovers

Bezuinigingsjaaroverzicht 2011. Of hoe de PVV-kreet ‘Kunstsubsidies schaffen we af’ breed gehoor vond

28 december 2011 |

Was 2010 nog het jaar van PVV-standpunten over cultuur die plotseling werden gedeeld door andere partijen (“kunstsubsidies schaffen we af”), het jaar 2011 viel onder de uitvoering daarvan. Opvallend was het gemak waarmee ook regionale en lokale bestuurders ditzelfde kapmes hanteerden, zoals PVV-woordvoerder Bosma niet naliet te getuigen.

Zo bijvoorbeeld ging er in de gemeente Almelo 30 % àf van de subsidie aan organisaties van culturele activiteiten, omat “die 30 procent het maximale is dat we zonder voorafgaande waarschuwing mogen bezuinigen.”

Het kabinet bezuinigt ruim drie keer zoveel op kunst en cultuur als op andere beleidsterreinen, sprak de staatsecretaris, omdat een echte cultuurverandering anders niet mogelijk is. ‘Als je écht een omslag wil maken, is een onsje eraf niet genoeg.’

Crowdfundig

Dat idealistische streven naar een ‘gezonde cultuursector’, waarbij het publiek betaalt en bepaalt, werd dit jaar gewogen. Als eerste werd crowdfunding ingezet. Door marketeers, door ex-bankiers, door kunstenaars, door musea, door voetbalclubs, door Stadsherstel, en zelfs de gemeente Rotterdam (voor een loopbrug).

Zó wist museum van het boek Meermanno-Westrianum zijn eigen-inkomsten-norm te halen (€4 ton), en gaf het wetenschapsmuseum Boerhaave ruiterlijk toe: “We waren ook te onzichtbaar. Te veel gericht op tentoonstellingen. Dit gevecht zet ons enorm op de kaart.”

Opruiming

Slechter liep het af met vele kleinere instellingen die een kleiner, want vaak regionaal, bereik hebben. Zo gingen het museum Scription in Tilburg dicht, evenals het Onderwijsmuseum in Rotterdam. Een enkel museum kwam in opspraak omdat het een deel van de collectie wilde verkopen ten eigen bate (MuseumGoudA, WereldMuseum in Rotterdam). Het geesteskind van de politiek, het Nationaal Historisch Museum, werd definitief in de kast gezet.

Ook het ministerie van Financiën haalde – op de valreep – nog een flinke duit uit het zakje voor de musea. Zij mogen niet langer gebruik maken van de vrijstellingsregeling op commerciële activiteiten zoals museum-shop of café. De regeling werd namelijk misbruikt door … niet-culturele instanties … (Snapt U het nog ?) Landelijk kan er sprake zijn van een miljoenen-aanslag van onze belastingen op de museuminkomsten.

Werd de invoering van 19% btw voor de podiumkunsten met een half jaar uitgesteld, voor de beeldende kunsten ging ie meteen in. Voor de aardigheid nog maar eens welke sectoren buìten die beslissing vielen: vlees, vis, zuivel, boeken, geneesmiddelen, konijnenvoer, kappers, papieren krant, circus, bioscopen, sportbeoefening, voetbalwedstrijden & attractie-parken.

Zelfstandigen

Naast de btw-verhoging vielen voor alle zzp’ers in de cultuursector (dwz alle zelfstandig werkende kunstenaars als beeldhouwers, schilders, acteurs, ontwerpers, muzikanten en acteurs) nog enkele zware klappen: de zelfstandigen-aftrek geldt alleen nog voor succesvolle ondernemers dwz de klein-verdieners komen niet meer in aanmerking voor zelfstandigen-aftrek (zoals oudedag-reserve) plus geen invoering van een minimum tarief voor zelfstandige arbeid. Voeg daarbij dat zelfstandige kunstenaars vaak geen aanvraag kunnen indien bij de grote particuliere fondsen, dat is voorbehouden aan instellingen.

Voor de podiumkunsten als geheel kwam de klap via verminderde bezoekersaantallen, verplicht méér populaire programmeringen plus minder voorstellingen per seizoen. Van de bezoekers valt nog te melden dat vooral mensen met een lager inkomen (35% van het bezoekersbestand) het theater vaker zullen mijden.

Een onderzoek van de Atlas Nederlandse Gemeenten toonde aan dat de kosten van de bezuinigingen in geval van de podiumkunsten ongeveer twee keer zo hoog zijn als de opbrengst voor de schatkist. Dergelijke zakelijke argumenten waren echter aan dovemans oren gericht.

Regelmatig hebben pop-podia best zin in een commerciëlere programmering, mits de gemeente niet te moeilijk doet met vergunningen. “Maar voor je het weet heb je de lokale horeca op je nek die een gesubsidieerde instelling ziet die precies hetzelfde doet”, en dat geklaag was dan ook volop te horen.

Provincies

Het Rijk kortte ook op het Provinciefonds. De vernieuwde provincie-besturen trokken zich deels terug op hun kerntaken (ruimtelijke inrichting, economie, natuur en recreatie en mobiliteit) en bezuinigden in meer of mindere mate op cultuur. Noords-Brabant: 33 %, Zeeland en Drenthe elk 5 %. Na bibliotheken werden cultuureducatie, amateurkunst, podiumkunsten en musea genoemd als posten waarop vooral wordt gekort.

De cultuur-educatie in Noord- & Zuid-Holland en Utrecht verloor haar provinciale ondersteuning grotendeels.

Veel provincies bezuinigden tevens op budgetten voor projectsubsidies. Eerder al gaf Noord-Brabant aan dat daarop vanaf volgend jaar 25 % zal worden gekort. Dat heeft direct effect op activiteiten in gemeenten: minder theatervoorstellingen, tentoonstellingen en minder muziekuitvoeringen.

De provincies investeerden wel degelijk, maar vooral in grote publiekstrekkers, zoals de futuristisch ogende uitbouw bovenop Museum de Fundatie of het door het Rijk gehalveerde Orkest van het Oosten. Maar Overijssel had zich als enige provincie vastgeled op een aantal grote investeringen in de cultuur.

Gemeentes

Ook de gemeentes bezuinigden fors op de cultuur-sector. Enerzijds door de bezuiniging op het Gemeentefonds, anderzijds door tegenvallende grond-exploitatie. Gemeentes noemen als oorzaak dat een aanzienlijk deel van het cultuurbudget ‘vrij geld’ is, waardoor bezuinigingen hier makkelijker kunnen worden doorgevoerd dan op andere terreinen. Gemeenten bezuinigen vooral veel op de eigen organisatie. Culturele instellingen (vooral musea, archieven en podia) die onderdeel zijn van die gemeentelijke organisatie zien daarom vaak een forse bezuinigingstaakstelling op zich afkomen. De interne bezuinigingen raken ook de afdelingen cultuur en monumenten & archeologie.

City-marketing werd het nieuwe toverwoord voor lokale bestuurders, voor culturele instellingen werd het ‘samenwerking’. Gezamelijke front- of back-office werden gemeengoed.

Media

Hoe het de lokale radio en tv verging, laat zich raden. Hier een voorbeeld uit Amsterdam. “De make-up afdeling was gesloten – verwarming kapot, geen mensen meer – dus moest de burgemeester linea recta naar de studio komen. Omdat er niemand was om hem op te vangen – producer geschrapt – stond ie per ongeluk voor deur van de bezemkast …” Voor veel lokale omroep-organsiaties werd het extra moeilijk omdat gemeentes regelmatig niet hun wettelijke vergoeding volledig uitkeren.

Bibliotheken

Gemeenten subsidiëren voor 90 % de bibliotheken in Nederland. Het kabinet adviseerde weliswaar bibliotheken te ontzien in bezuinigingsplannen, maar dat advies wordt door veel gemeenten niet opgevolgd. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) worden van de ruim duizend vestigingen in Nederland ruim driehonderd gesloten. Vooral de kleine kernen worden getroffen, al maakt men vaak een uitzondering voor een verkleinde bieb op scholen.

Muziekscholen

De CNV Kunstenbond telde dat dit jaar 25 muziekscholen hun deuren moeten sluiten. Volgend jaar zou dat het dubbele aantal zijn, en daarna nog eens 75 scholen. In Nederland zijn zo’n 200 muziekscholen en centra voor cultuur die afhankelijk zijn van subsidie. Conclusie: over drie jaar bestaat een groot deel daarvan niet meer. Want “als de muziekschool de kostprijs moet rekenen, krijgen leerlingen te maken met astronomisch hoge bedragen.”

En dat bevestigt de algehele trend: de grote instellingen weten zich te redden, de kleinere gaan een schamel bestaan tegemoet, terwijl de meerderheid van de allerkleinsten, de zg. éénpitters alleen maar inkomsten-derving mogen verwachten.

Kleine selectie van groot leed voor de kerstweek

22 december 2011 |

Er komt definitief geen onderzoek naar een verzelfstandiging van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Een raadsmeerderheid wil volgens het voorstel de kansen laten onderzoeken om meer geld te verdienen en te besparen op uitgaven. Een politiek partij stelde eerder voor dat er veel meer bezoekers en inkomsten binnen zijn te halen met een minder elitair programma.

Bij het Geldmuseum in Utrecht gaat men zwaar bezuinigen, nu een extra bijdrage van de overheid komt te vervallen. Negen van de 30 medewerkers worden ontslagen, vooral bij de wetenschappelijke dienst van het museum.

In Vlissingen werden de bezuinigingen teveel voor de directeur van het Zeeuws Maritiem Muzeeum. Zijn bestuur stelde hem op non-actief. “Het is voor iedereen beter als de directeur rust neemt en die periode benut om te bedenken hoe we hieruit kunnen komen.” Er is sprake van een samenwerking met het Zeeuws Museum.

Het pop-podium van Den Haag, het Paard van Troje, wordt door de PVV aldaar beschuldigd van oneerlijke concurrentie. Men neemt het hen kwalijk dat het pop-podium ook draait als een commercieel werkende horeca-voorziening. Hoezo eigen inkomsten verdienen in de cultuur ?

Almere City Marketing heeft voor 2012 een kleine €3 ton minder te vergeven aan evenementensubsidies. Hierdoor ontvangen de Cultuurnacht, Jazz Below the sea, het Rode Loper festival en het Evenaarfestival geen subsidie meer.

In Nijmegen draait een internet-vraagbaak over de cultuur-begroting. Opvallend is vooral dat de deelnemers – gemiddeld – tot nu toe nauwelijks afwijken van de gemeentelijke voorstellen. Twee uitzonderingen: op de bibliotheek mag niet gekort worden en voor de festivals en culturele evenementen in de stad wil men 40% meer geld uitgeven.

In het land van Cuijk hebben de docenten van kunsten-educatie de Meander hun hoop gesteld op de gemeentes Cuijk en Mill. Cuijk heeft zowaar een cultuurplan dat voorziet in kunsten-onderwijs. De gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Gennep en Bergen hebben besloten de subsidie voor kunstonderwijs bij Meander stop te zetten. “Nogmaals, muziek-, dans- en kunstonderwijs tegen een goedkopere prijs en voor dezelfde kwaliteit, dat is echt niet haalbaar!”

Geheel naar de tijdsgeest krijgt ook kunsten-educatie De Kunstlinie in Almere de opdracht de wijken en de scholen in te gaan.  Scholen moeten op termijn de centrale locatie worden waar kinderen op een actieve manier kunnen kennismaken met kunst en cultuur.

De vakbond in Eindhoven springt op de bres voor het bibliotheek-personeel. De vakbond vindt het een slechte zaak dat de bibliotheken, afhankelijk van subsidies als ze waren, geen ruimte had om een eigen vermogen op te bouwen en nu geen geld heeft voor een afvloei-regeling voor personeel dat ontslagen moet worden.

Tot slot, de VVD meent volgens haar woordvoerdster dat de publieke omroep nog wel een bezuiniging van €200 miljoen aan kan, nu men ‘zo soepeltjes’ de eerste 200 miljoen aan bezuinigingen heeft verwerkt.

Cultuur in het kerstpakket, Orientalis stopt en heel Nijmegen-West zonder bieb

18 december 2011 |

Verheugend nieuws uit de wereld van Kerst-pakketten. 1/3 van de ondervraagden geeft aan wel een culturele belevenis in het kerstpakket te willen aantreffen, want men heeft minder vaak een culturele actviteit bezocht dan men zou willen: 43% vanwege de crisis en 35% uit tijdgebrek. Ondervraagden gaven aan vaker te zullen gaan als men korting zou krijgen.

De voorgenomen fusie van het Groninger Stripmuseum en het boeken-Museum Meermanno in den Haag is voorlopig van de baan. Het Stripmuseum ontvangt te weinig duidelijkheid van het ministerie en van Meermanno om zo’n grote stap te kunnen nemen. Het museum dat in 2014 moet verhuizen, overweegt een plaatsje te zoeken in het nieuw te bouwen Groninger Forum.

Nu zowel het ministerie als de provincie Gelderland geen geld willen steken in museum-park Orientalis zal het per 1 januari a.s. sluiten. Het bouwvallige museum-park dat 100 jaar geleden werd gesticht als devotie-park voor katholieken die niet naar Rome of Jerusalem konden reizen, slaagde er ook niet in zelf €2 miljoen op te halen via sponsoring. Einde verhaal, al wil de eigenaar, de Heilig Land Stichting, het nog niet opgeven.

Het museum voor de natuur-wetenschappen, het Boerhaave Museum in Leiden, wist – net op de valreep van 2011 – ook nog eens €1,28 ton op te halen met een benefiet-veiling, en zó de 17,5% eigen inkomsten-norm te halen. Het museum meldt een toestroom van culturele fondsen, donateurs en sponsors.

Dat de bibliotheek-voorzieningen in heel Nederland achteruit gaan, was al langer duidelijk. In Nijmegen-West zal binnenkort geen enkele bibliotheek meer beschikbaar zijn voor de 30 duizend bewoners van dit stads-deel. In totaal verdwijnen in Nijmegen meer dan de helft van de wijk-filialen dankzij een bezuiniging van 12%. tel uit je winst ..

Krabbendijke raakt de bieb kwijt, Noord Holland ‘redt’ het jeugdtheater, terwijl Brabant 30% verder knipt op kunst

15 december 2011 |

Het weg-bezuinigde Metropole Orkest krijgt enige lucht van de minister. Zij is bereid de benodigde frictiekosten te gebruiken om de overgang de komende vier jaar vanuit de Mediabegroting te steunen, mits het daar dan ook bij blijft. Dat wil zeggen: het orkest mag haar eigen ontslag-vergoedingen gebruiken om vanaf 2017 zelfstandig ‘op de markt’ te zijn. Hoezeer het ook getuigt van creativiteit en bereidheid tot meedenken, het blijft een koekje van eigen deeg.

In Brabant gaat er 30% van het provinciale cultuur-budget af. En met name de podiumkunsten vrezen dat vele organsiaties over 2 jaar niet meer zullen bestaan.

Iets beter nieuws uit Noord-Holland. Daar zorgde D’66 voor een soort van redding van de jeugdtheater-gezelschappen De Toneelmakerij, Aya en het Speeltheater Holland. Ze krijgen nog altijd een flinke korting te verstouwen en krijgen hun gekld alleen als andere overheden meedoen.  Het provincie-bestuur trekt zich definitief  terug op haar wettelijke taak op het gebied van: monumenten, bibliotheken, archieven, archeologie en media. De gemeentes dienen een grotere taak te vervullen op cultuur-beleid …

De staatssecretaris van Financiën wil bekijken of de btw op voorstellingen aan de jeugd er af kan, mits die ene voorstelling dan wel alleen door jongeren wordt bezocht.

En zowaar .. in Elst (provincie Utrecht) krijgt theater De Kik subsidie voor 15 voorstellingen met jeugd-theater. De voorstellingen kosten de stichting een groter bedrag per voorstelling omdat de entreeprijs bij jeugdvoorstellingen de helft bedraagt van de voorstellingen voor volwassenen.

Het Groninger Museum dat in de financiële problemen zit sinds een te dure verbouwing, ontslaat 15% van haar medewerkers. Ook is er sprake van een chaotische boekhouding. De nieuwe zakelijke leiding zegt een faillissement van het museum niet uit te kunnen sluiten, ‘als crediteuren geen geduld hebben’.

De cultuur-sector in Arnhem vreest ook de dupe te worden van de bouw van een cultuurtempel, de z.g. cultuur-cluster Regenboog aan de Waal. Dat zet het hele budget voor cultuur onder druk en tevens “lijkt een dergelijke investering haaks te staan op de behoefte aan flexibele gelden voor vernieuwing van onderaf”.

Door de gemeentelijke bezuinigingen gedwongen schrapt BiBlioNU in Venray: alle lezingen, tentoonstellingen en thema-bijeenkomsten. De bibliotheek zal zich beperken tot haar kerntaken, de collectie wordt ingekrompen en men verwacht een leden-daling van 20%. Het jeugdlidmaatschap (tot 13 jaar) zal gehandhaafd blijven ‘op 65% van de doelgroep’.

Volgens een berekening van het gemeente-bestuur in Reimerswaal is het niet langer haalbaar 2 bilbiotheken te onderhouden, in Yerseke en Krabbendijke. De hoofd-vestiging blijft in Yerseke, in de kernen komen mini-biblioteken met automatische uitleen en er zal meer aandacht komen voor lezen op scholen. Er komt ook een boeken-breng en ophaalservice ingesteld.

Investeren in cultuur is economisch waardevol, maar niet bij ons ..

12 december 2011 |

Een Belgische professor was zo goed de eigen inkomsten door podia uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en België te vergelijken; in alle drie     landen halen de gezelschappen zo’n 42% van hun budget zelf op. Ook herhaalt de innovatie-hoogleraar nog eens dat uit onderzoek blijkt dat  investeren in cultuur bijdraagt tot de economische welvaart .. een  wijsheid die in ons land van tafel is geveegd.

De centrale, landelijke bibliotheek voor e-books is bijvoorbeeld een sigaar uit eigen doos: het geld wordt uit het Gemeentefonds geplukt. Tevens lijkt onze staatssecretaris vergeten dat ook van e-books eerst de uitleenrechten moeten worden geregeld met de uitgevers.

Financiën heeft een nieuwe slag voor de musea bedacht. Zij zullen niet langer gebruik mogen maken van de vrijstellingsregeling op commerciële activiteiten zoals museum-shop of café. De regeling werd namelijk misbruikt door niet-culturele instanties .. (Snapt U het nog ?) Landelijk kan er sprake zijn van een miljoenen-aanslag.

De bezuinigingen liggen het Maritiem Museum in Rotterdam zo zwaar op de maag, dat men overweegt hun grote trekpleister, museumschip de Buffel (uit 1868) af te stoten, want “als je dan heel eerlijk bent, dan moet je toegeven dat Buffel eigenlijk geen Rotterdamse geschiedenis heeft.” Ach natuurlijk .. het streek-eigene heeft voorrang in deze tijden ..

Museumpark Orientalis bij Nijmegen kan de her-start waarschijnlijk op haar buik schrijven. De Staatssecretaris steekt er geen cent van de gevraagde €6 miljoen in, de provincie alléén als het Rijk meedoet en het park zelf verwacht maximaal €2 miljoen uit sponsoring te kunnen ophalen. De staatssecretaris wist nog te melden dat de provincie Gelderland “bepaald niet armlastig” zou zijn (NUON-gelden). Het Museumpark bestaat grotendeels uit rijksmonumenten.

In de 2e Kamer deed het CDA via haar minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorzichtige poging de PVV tegen te spreken. Riep die partij eerder op tot verplicht 1/3 Nederlandse muziek op Radio2, en vonden zij de IKON te kritisch over hun partij, e.d. zaken meer. De minister sprak “Wij kunnen niet vanuit Den Haag met emoties of sentimenten Hilversum aansturen”.

Nu lokale omroepen in het nauw gedreven worden door bestuurders, die vaak zelfs hun wettelijke vergoeding willen inhouden, ligt er een initiatief van de oppositie om dit landelijk te gaan regelen.

De Kunsthal in Den Helder, dat een platform moest worden van kwalitatief goede hedendaagse kunst met een mix van gesettelde namen en nieuw aanstormend talent, gaat ter ziele. De gemeente stopt haar investeringen, het bestuur zoekt sponsors maar heeft geen flauw idee waar deze in de huidige crisis te vinden zijn ..

HET orkest voor de populaire muziek in Nederland, Metropole Orkest probeert haar weg-bezuiniging goed te maken met commerciële activiteiten, iets wat tot nu toe wettelijk niet was toegestaan. Als eerste kunt U nu een huiskamer-concert winnen, U mag rekenen op een bezetting van 55 man …

In Amstelveen is men er in geslaagd oudere tegen jongere beeldend kunstenaars op te zetten. Allereerst heeft men het aantal gesubsideerde ateliers verlaagd en de huren daarvan verhoogd. De oudere (65+) mogen hun atelier blijven gebruiken, terwijl jongere slechts een huurcontract voor 5 jaar krijgen en moeten in principe daarna doorstromen naar ‘een ruimte met een marktconforme huur’. We herhalen het nog maar eens: “Het idee dat een kunstenaar na een startperiode van vier jaar een bloeiend bedrijf heeft, is allang achterhaald”.

In Almere weet men ook te bezuinigen. De Schouwberg gaat 10% inleveren, jaarlijks zo’n €3 ton. A. er vallen ontslagen bij het personeel, B. het aantal voorstellingen daalt van 220 naar 180 per theaterseizoen, waarbij ook 2 theaterfestivals worden geschrapt.

Staatssecretaris excelleert in onbenul terwijl de culturele bezuinigingen voortdenderen

9 december 2011 | 3

Quiz: hoe heet dit schilderij en wie schilderde het? Antwoorden in de comments.

De staatssecretaris voor Cultuur en Onderwijs herhaalde voor de radio nog maar eens zijn standpunt dat het bij bezuinigen goed is om het eigen werkveld niet te kennen .. Ter voorbeeld wist hij niet wie de schilder van “De Schreeuw” is (Edvard Munch) en bracht hij een definitie van cultuur als ‘grabbelton’ naar voren: “Het mooie van cultuur is, dat iedereen daarin kan vinden wat hij of zij daarin ziet.”

Laten we eens zien wat die “afstand tot het veld” in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse politiek betekent ..
Allereerst, het voorstel tot een centrale E-books bibliotheek. Dat blijkt een sigaar uit eigen doos te zijn, want “het geld komt uit het gemeentefonds”. En dan nog de uitleen-rechten van de e-books. Niets is er geregeld met de uitgevers en voor het gemak noemt de staatssecretaris in zijn brief aan de 2e Kamer het hele woord ‘e-books’ niet.

In Drenthe gaan provinciale staten zwaar bezuinigen op de culturele instellingen. Kunst en Cultuur Drenthe €280-duizend per jaar minder, RTV Drenthe €500.000, Biblionet Drenthe €500 duizend, Drents PLateau €200 duizend, het CBK Drenthe €125 duizend per jaar minder en houdt nog geen €30 duizend per jaar over.

Het Drents Plateau, instelling voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, zit al in zwaar weer en verwacht dit jaar een tekort van €3 ton. En daar komt nu een jaarlijkse korting van €2 ton bovenop. En dat geldt ook voor RTV Drenthe; de subsidie van €378 duizend vervalt de komende jaren en daar bovenop komt ook een korting die oploopt naar €125 duizend in 2015.

De provincie Noord-Holland stelt het royale bedrag van €150 duizend beschikbaar voor “het behoud van culturele waarden in Noord-Holland”. Dat was ooit een paar miljoen.

Terwijl de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg al zwaar heeft bezuinigd op abonnementen van vakbladen/periodieken en minder boeken heeft ingekocht, wordt ze door de provincie tot en met 2014 elk jaar met €3 ton gekort. De bibliotheek verwacht dat haar collectie met 1/3 zal inkrimpen.

Het lijkt alsof Gerrit Kromrij al in 1982 over profetische kennis beschikte: “het ontbreekt de politici van alle partijen aan elk moreel of filosofisch wereldbeeld, aan elk begrip voor een culturele hiërarchie, aan elk besef van geschiedenis en continuïteit. Blind staren ze in de toekomst. Hun waardenschaal is een stapel oud roest, waaruit ze nu eens dit, dan weer dat oppakken.”

Nieuws van het landelijke cultuurfront

9 december 2011 |

Positief nieuws om mee te beginnen: in Den Haag verdubbelt de gemeente de inleg van fotograaf/filmer Anton Corbijn voor zijn jeugd-cultuurfonds Haagse Bluf met €75.000. Het fonds kreeg van Corbijn overigens wel nadrukkelijk de opdracht mee zich niet te bemoeien met de gesubsidieerde culturele sector. Dus compensatie voor de kortingen hoeft die niet te verwachten.

In Arnhem is de wethouder tevreden met de nieuwe cultuurnota: meer cultureel ondernemerschap plus een verschuiving van subsidiëring van organisaties en gebouwen naar financiering van activiteiten. Die lijn zou ook gesteund worden door de 22 instellingen die samenwerken in de Initiatiefgroep Meer Stroom, die vorige week nog de kritiek uitte dat alles bij het oude blijft en de kleine instellingen de dupe zijn terwijl de grote gevestigde instellingen buiten schot blijven.

De 3 stichtingen die samenwerken om in Alkmaar een Lucebert-museum te starten, zijn boos op het vernieuwde gemeentebestuur dat nu stelt dat het plan uit 2009 te ambitieus begroot is en grote financiële risico’s met zich meebrengt.

De Waerdse Tempel gaat dicht. De eigenaar van het popcentrum in Heerhugowaard vindt het niet langer verantwoord, nu de wethouders van Alkmaar en Heerhugowaard hebben besloten dat Victorie in de Alkmaarse Breedstraat dan maar het regionale hart moet worden van de popcultuur in de regio.

In Sassenheim kan Theater ’t Onderdak blijven bestaan dankzij welzijnsstichting Teylingen, die hoofd-huurder wordt van het pand: de theaterfunctie blijft en ook alle clubs en verenigingen, terwijl ook onderdak wordt geboden aan de clubs en verenigingen uit de Ankerplaats, dat gesloopt gaat worden. Zo worden de gemeentelijke bezuingingen ondervangen door een welzijnsorganisatie.

Alle deelnemers aan de kunsten-educatie van De Blauwe Schuit in Hoorn krijgen toch een uniform tarief. Oorspronkelijk moesten inwoners uit gemeenten die niet aan de Blauwe Schuit meebetalen, het volle pond aan lesgeld betalen. Dit leidde tot een prijsverhoging die kon oplopen tot 150 procent. Gevolg: cursisten uit gemeenten die geen subsidie verstrekken zegden massaal op. Stede Broec, Hoorn en Drechterland laten de eis dat de Blauwe Schuit verschillende tarieven rekent nu varen.

In Overijssel krijgt het Symfonie Orkest (v/h Orkest van het Oosten, dat door het Rijk 50% wordt gekort) mogelijk €10 miljoen van de provincie. Via sponsoring en een nieuw marketing-beleid moet men dan rond 2018 grotendeels op eigen benen staan.

In Uden zoekt het tòch zelfstandig gebleven Museum voor Religieuze Kunst een nieuwe [part-time] directeur: uit financiële nood kan men de huidige niet langer betalen.

Landelijk ligt er het voorstel de mediawet te veranderen: aanbieders van tv-pakketten moeten in de toekomst minimaal 30 zenders in het digitale basispakket opnemen. Momenteel zijn dat er nog 15. De aanbieders mogen zelf bepalen welke, mits er 7 verplichte zenders (de 3 Nederlandse publieke omroepen, 2 televisiezenders van de Vlaamse publieke omroep, per provincie 1 regionale, publieke televisiezender en per gemeente 1 lokale, publieke televisiezender) inzitten. De minister wil de gelegenheid te baat nemen om de 50 lokale programma-raden af te schaten: door de toename zit er voldoende variatie in het aanbod en zouden ze overbodig zijn geworden.

Ook landelijk is het voorstel van staatssecretaris Zijlstra één bibliotheek te starten, waar men via internet e-books kan huren. De bibliotheekbranche blijft verantwoordelijk voor de content, de rijksoverheid zorgt voor een goed functionerende site. Men kan erop wachten wanneer die gehackt wordt …

Tot slot: in tegenstelling tot eerder onderzoek blijkt in Drenthe, Limburg en Amsterdam dat gratis toegang en vooral gratis vervoer wel degelijk succesvol is om kinderen over de drempel van musea heen te brengen.

Ondernemende jonge theatermakers, Meermanno haalt inkomstennorm, Eindhoven aanvaardt collectie, Amsterdam steunt cultuureducatie, e.a.

5 december 2011 |

Ondernemen zit jonge theater-makers in het bloed

(..) Er lijkt de laatste jaren een nieuw theatercircuit te zijn ontstaan. Steeds meer jonge groepen, zoals Stichting Nieuwe Helden, PSTheater en Circus Treurdier, werken relatief los van subsidies en vrijwel altijd buiten het theatergebouw. Zij zoeken hun publiek overal op, of dat nu op straat is, aan een gracht of in een kringloopwinkel. Ze werken, kortom, om de bestaande structuren heen. Vies van commercieel denken zijn ze ook niet. Artistiek en zakelijk zijn voor hen twee kanten van dezelfde medaille. (..)

‘Dat is precies het Fringe-idee. Makers moeten zelf voor hun financiën zorgen en voor hun publiek. Wij bieden hun vervolgens het platform.’ Daarmee sluit de Fringe wat haar betreft naadloos aan op de veranderde culturele tijdgeest. ‘Het klimaat is radicaal anders dan enkele jaren geleden. Toen kon je je als theatermaker nog volledig focussen op het maken van een voorstelling en vervolgens de marketingafdeling van een productiehuis, theater of festival erop aanspreken als er geen publiek was. Dat is echt niet meer zo.’ (..)

‘Wij maken culturele concepten voor de openbare ruimte,’ vertelt hij. ‘We verzamelen creativiteit, in de vorm van mensen en ideeën om ons heen en die vertalen we in concepten die we kunnen verkopen. We werken samen met en in opdracht van allerlei partners: bedrijven, overheden, theaters. Concept, opdrachtgevers en publiek zijn voor ons logisch met elkaar verbonden.’ (..)

Om sponsors te vinden richtte Circus Treurdier een compleet callcentre in waar de acteurs bedrijven opbelden om acquisitie te plegen. ‘Het bleek,’ vertelt zakelijk leider Wim Amels, ‘dat acteurs daar eigenlijk heel erg goed in zijn. Al moesten ze wel eerst over een zekere schroom heen om zomaar om geld te vragen. Maar ze hadden er zowel artistiek als commercieel belang bij dit te doen.’ (..)    Bron: Robbert van Heuven    02 dec 11

Den Haag – Museum Meermanno stelt toekomst zeker

Museum Meermanno in Den Haag hoeft niet langer te vrezen voor sluiiting. Het museum meldt vrijdag dat het er in geslaagd is de eigen inkomstennorm van 400.000 euro te halen. (..)
“Wij zijn ontzettend blij dat we onze concrete toekomstplannen, onder andere de fusie met het Nederlands Stripmuseum en het NIBBI [Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en de Illustratie], nu in praktische beleidsplannen kunnen omzetten.” (..)
Een onlangs gehouden benefietveiling zorgde er uiteindelijk voor dat het museum er definitief voldeed aan de [rijks-] inkomstennorm [van 17,5%]. (..)    Bron: Historiek.net    02 dec 11

Gemeente Eindhoven aanvaardt schenking collectie Kunstlicht in de kunst

De gemeente heeft vandaag, vrijdag 2 december, een contract ondertekend waarmee ze de collectie van de Stichting Kunstlicht in de Kunst (KLIK) aanvaardt. De gemeente hecht er belang aan de collectie in zijn geheel voor de stad Eindhoven te behouden. (..)
De basis van de collectie van KLIK werd gelegd door een particulier, Johan Jansen, een medewerker van Philips. In 1984 werd de stichting ‘Kunstlicht in de Kunst’ opgericht. In 2002 bood Philips Lighting het oude Philips Gloeilampenfabriekje aan de Emmasingel aan als expositieruimte. Enkele jaren later verwierf het centrum de status van officieel erkend museum. Eind 2010 sloot het museum aan de Emmasingel haar deuren [omdat het geen subsidie meer kreeg van de gemeente]. De totale collectie is ongeveer 600 kunstwerken groot.    Bron: Eindhoven.nl    02 dec 11

Amsterdam ondersteunt buitenschoolse cultuureducatie

De gemeente Amsterdam blijft de komende jaren ook muziek- en theaterles buiten de schoolmuren ondersteunen. De gemeenteraad besloot dit gisteravond (..) In de Hoofdlijnennota Kunst & Cultuur 2013-2016 had wethouder Gehrels voorgesteld om buitenschoolse cultuureducatie voortaan volledig door ouders zelf te laten betalen.    Bron: Cultuurnetwerk.nl   02 dec 11

Kunstadviseurs Boxmeer kappen ermee

De werkgroep die zich in Boxmeer bezighoudt met het adviseren van burgemeester en wethouders op het gebied van kunst stopt ermee. Volgens de werkgroepleden komen ze wel met ideeën, maar krijgen ze nauwelijks gehoor. (..)
Het geld dat de werkgroep wilde uitgeven, werd door burgemeester en wethouders gestoken in cultureel centrum De Weijer dat in geldnood kwam. Ook werd van het geld een kapot beeld hersteld en een gestolen beeld vervangen.
De werkgroepleden hebben het gevoel dat er nauwelijks naar ze wordt geluisterd. Zo was er ineens het Smax-kunstproject waarbij de werkgroep niet was betrokken.    Bron: Gelderlander   05 dec 11

Financiële impuls voor cultuureducatie in Alsmeer

De gemeente Aalsmeer wil de komende jaren cultuureducatie een structurele plek gaan geven in het onderwijs. Daarom heeft de gemeente samen met Amstelveen en Uithoorn bij de provincie subsidie gevraagd voor het ontwikkelen van een regionaal cultuureducatief aanbod voor scholen. Tot nu toe bestond dat niet in Aalsmeer. (..)    Bron: 0297-online   05 dec 11

Alkmaar – Grafisch atelier vreest toekomst

(..) “We zijn een facilitair bedrijf. We bieden kunstenaars een scala van mogelijkheden om met oude druktechnieken te werken.” (..)
Van Laar vraagt zich hardop af, of het atelier na 2012 nog wel bestaat. ,,Er wordt gemorreld aan het geld voor de beheerder. Als die functie verdwijnt, kunnen we net zo goed sluiten. Het staat op scherp, maar dat geldt voor veel instellingen. (..)
[Amsterdams onderzoek] ,,Daar hebben ze gekeken wat het rendement is van projectsubsidies voor beeldend kunstenaars. Het blijkt dat het gemiddeld drie keer over de kop gaat. Geld voor beeldend kunstenaars verdient zich dik en dik terug.” (..)    Bron: NoordHollands Dagblad    05 dec 11

Voordeel Geefwet, cultuurbegrotingen, Brabant, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Goes, Utrecht e.a.

2 december 2011 |

Dit jaar nog fiscale voordelen te behalen

(..) Met ingang van 2012 geldt er op grond van de nieuwe Geefwet een extra fiscale faciliteit voor giften (incidenteel of via periodieke giften) aan het algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) die zijn aangewezen als culturele instellingen. Die culturele giften mogen worden vermenigvuldigd met een factor van 125 procent voor de giftenaftrek. Deze zogeheten ”multiplier” van 125 procent mag over maximaal 5000 euro aan culturele giften worden toegepast.
Het maximaal aftrekbare bedrag voor eenmalige giften aan culturele instellingen van 10 procent van het verzamelinkomen in de inkomstenbelasting wordt daarbij aangepast met de in relatie tot de multiplier toegepaste verhoging. Vanwege de toe te passen multiplier in 2012 kan het fiscaal aantrekkelijk zijn giften aan culturele instellingen uit te stellen tot na 1 januari 2012.    Bron: Reformatorisch Dagblad    01 dec 11

2e Kamer – Stemmingen moties cultuurbegroting

Zes van de tweeëntwintig ingediende moties op de cultuurbegroting zijn dinsdagavond aangenomen door de Tweede Kamer. De enige motie met eventuele financiële consequenties betrof de Cultuurkaart. Bij motie verzocht Biskop (CDA) de regering eventuele financiële belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weg te nemen. (..)
De resterende moties verzoeken de regering vooral te onderzoeken danwel in overleg te gaan met partijen. (..)    Bron: Cultuurbeleid.nl    30 nov 11

Grote zorgen in culturele veld Brabant

Een nieuwe provinciale subsidie-regeling gekoppeld aan een forse bezuiniging dreigt rampzalig uit te pakken voor de Brabantse culturele instellingen. 36 instellingen ondertekenden een brandbrief waarin ze de gedeputeerde van Cultuur Brigite van Haaften vragen om meer geld beschikbaar te stellen voor cultuur. Ook willen de instellingen dat de plafonds in de nieuwe subsidieregeling worden verhoogd. (..)
De provincie trekt voor cultuursubsidies vanaf 2013 nog maar 2,8 miljoen euro uit. Dat is een verlaging van het budget met 33 procent. Momenteel heeft de provincie jaarlijks nog 4,3 miljoen beschikbaar voor cultuur. (..)
Dat de provincie nu al met een nieuwe regeling komt, heeft te maken met de veranderende subsidiesystematiek van het rijk. Vanaf 2013 bezuinigt het rijk twintig procent op cultuur en zullen veel instellingen die nu nog aanspraak kunnen maken op landelijke subsidies, naar de fondsen en provincies worden verwezen. (..)
In die nieuwe provinciale regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de grote infrastructuur – de instellingen die nu nog subsidie krijgen van rijk én provincie – en de kleine infrastructuur waarin onder meer de festivals zitten. Tot 2016 krijgen die grote instellingen zoals Het Brabants Orkest een bijzondere, beschermde positie, “want”, zo stelt Van Haaften, “daarin is al die jaren fors geïnvesteerd. Het zou raar zijn om daar een streep door te halen.”
Dat onderscheid zou van de baan moeten vinden de culturele instellingen. “Omdat de provincie dat onderscheid maakt, dreigt er nauwelijks geld over te blijven voor nieuwe initiatieven. (..)    Bron: BNDeStem    02 dec 11
Omroep Brabant: De provincie [bij besluit] gaat geen extra geld uittrekken voor culturele instellingen. (..) Volgens gedeputeerde Brigite Van Haaften gaat het eigenlijk om subsidie die de afgelopen jaren extra was, en die nu vervalt omdat de provincie het met minder geld moet doen. Ook vindt Van Haaften dat de provincie niet in het gat kan springen dat de komende jaren door de bezuinigingen van het Rijk geslagen wordt. (..)

Amsterdam investeert in het MKB van de kunst en cultuur

Eén miljoen euro extra voor de middelgrote en kleine culturele instellingen in de stad. Dat is het resultaat van onderhandelingen over de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2013-2016. Woensdagnacht stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks om meer geld te reserveren voor de instellingen die door de rijksbezuinigingen het hardst getroffen worden. (..)
In de Hoofdlijnennota wordt 82,6 miljoen euro verdeeld over drie soorten instellingen: 13 topinstellingen die met naam worden genoemd, 16 functies ‘op naam’ (zoals een jeugdtheatergezelfschap en een stadsdansgezelschap) en de rest (de zogenaamde ‘vrije ruimte’). In het voorstel van de wethouder zou 69 miljoen naar de eerste twee groepen gaan, en 13,6 miljoen naar de vrije ruimte. Met het voorstel van GroenLinks verschuift er nu 1 miljoen van de functionele ruimte naar de vrije ruimte. (..)
‘We hebben met elkaar afgesproken dat culturele instellingen tenminste een kwart van hun inkomsten zelf moeten regelen. Veel instellingen zitten daar ruim boven, maar juist de top-instellingen lukt dit vaak niet, ondanks hun naamsbekendheid.’ (..).    Bron: NieuwsuitAmsterdam    01 dec 11

Kritiek op Cultuurnota Arnhem zwelt aan

(..) Kern van de kritiek is de nadruk in de nota voor verandering en vernieuwing in kunst en cultuur terwijl er op financieel vlak weinig verandert.
De grote gesubsidieerde instellingen en gezelschappen blijven volgens Meer Stroom ten onrechte buiten schot. Ook hekelen ze de historische scheefgroei dat slechts 5 procent van het cultuurbudget naar de kleine en beginnende instellingen gaat. (..)    Bron: Gelderlander    02 nov 11

Eindhoven – TAC verbaasd over subsidiestop

Het Temporary Art Centre is geschrokken van het plan van wethouder Schreurs om de subsidiekraan dicht te draaien. Het kunstcentrum krijgt volgend jaar geen geld meer van de gemeente. (..)
Volgens de TAC is er door de bezuiniging volgend jaar nauwelijks meer ruimte voor theater, concerten en exposities in het centrum. Zo ontvangt het kunstenfestival Flux/S ook geen subsidie meer, maar krijgen organisaties uit het urbanwereldje die nu wel. Van de stichtingen Axesjazzpower en de Krabbedans wordt een groot deel van subsidie niet meer uitgekeerd. Veel organisaties, zoals het Parktheater en Museum Kempenland, hoeven niets te vrezen.
In totaal bezuinigt het college 4,5 miljoen euro op cultuur.    Bron: Studio040    02 dec 11

Goes blijft bij korting op musea

De Stichting Bevelandse Musea krijgt vanaf 2014 minder subsidie van de gemeente Goes, want die houdt vast aan een korting van 75.000 euro. (..) “Die korting staat in het collegeprogramma en is trouwens al een jaar uitgesteld.” (..)
De stichting nam dit voorjaar de exploitatie over van de musea in Goes [Historisch Museum] en Kapelle [Fruitmuseum] over van vier gemeenten. Goes, Borsele, Kapelle en Noord-Beveland betalen volgens de overgangsrichtlijnen tot eind 2013 het volle pond. Daarna ontstaat een nieuwe subsidierelatie. (..)
Als Goes [naast Borsele] de korting doorvoert, bestaat het risicio dat het bestuur van de museumstichting er het bijltje bij neergooit.    Bron: PZC    01 dec 11

Utrecht – Nieuwe Armando Museum krijgt steun van VSBfonds

Het Utrechtse VSBfonds ondersteunt de restauratie en herbestemming van landgoed Oud-Amelisweerd tot Museum Oud-Amelisweerd met 80.000 euro. Het geld is bedoeld voor de inrichtingskosten van het nieuwe museum. (..)    Bron: DeStadAmersfoort.nl    01 dec 11

Groningen – Website voor burgers die schrijf-kunst willen subsidieren

Wethouder Ton Schroor van Cultuur werkt met de Kunstraad aan een pilot om dichtkunst, voordrachten en schrijfopdrachten in Groningen te stimuleren op basis van particuliere fondsen. Geïnteresseerden worden aangemoedigd om online projecten te financieren. (..)    Bron: OogTV    02 dec 11

Haarlemmermeer – Gebrek aan subsidie nekt Midwinterfestival

Het Midwinterfestival is afgelast. Het knutsel- en activiteitenevenement voor kinderen, dat ieder jaar op 28, 29 en 30 december plaatsvindt in de Estafette, kan vanwege een gebrek aan financiële middelen geen doorgang vinden. (..)    Bron: Dichtbij.nl    01 dec 11

Slappe start kunstloterij, productiehuizen ontslaan niet, Krabbedans, Bibliotheek Rivierenland, MuZIEum e.a.

1 december 2011 |

Slechte economie hindert nieuwe kunstloterij

De zakelijke markt loopt nog niet warm voor de in juli gelanceerde Nationale Kunst Loterij. De organisatie is op zoek naar sponsoren, maar het slechte economische klimaat speelt de loterij parten. (..) Het aantal culturele organisaties dat zich aanmeldde om loten te leveren, oversteeg de verwachtingen juist. (..)
Pas als er genoeg sponsoren zijn, wil de organisatie beginnen aan een campagne voor het grote publiek. De Nationale Kunst Loterij wil beeldende kunst en overige kunst en cultuur bevorderen door kunst onder de mensen te brengen, het openbaar kunstbezit te bevorderen en kunstinstellingen en -manifestaties te sponsoren.    Bron: Nieuws.nl    30 nov 11

Productiehuizen ontslaan geen mensen met subsidie

De regeling waarmee productiehuizen subsidie voor volgend jaar mogen aanwenden om bijvoorbeeld mensen te ontslaan, wordt voor zover bekend door geen van hen gebruikt. (..)
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf de instellingen de keuze om rijksgeld bedoeld voor kerntaken als producties, te gebruiken voor ‘noodzakelijke maatregelen’ in verband met de aankomende subsidiestop. De instellingen wezen het plan principieel af, omdat de bezuinigingen zo nog eerder zouden ingaan. (..)
Het gaat vooral om productiehuizen en jeugdtheater-gezelschappen. Naar verwachting zullen veel van de instellingen over twee jaar geen rijkssubsidie meer krijgen.
De langlopende verplichtingen die met het geld voor kerntaken konden worden afgekocht, zijn volgens de NAPK niet alleen aangegaan met het rijk, maar ook met de gemeenten. Het stoppen met de kerntaken zou daarom toch contractbreuk betekenen. (..)
[Het kabinet] schrapte alle productiehuizen voor dans en theater uit de basisinfrastructuur die culturele instellingen gedurende vier jaar van subsidie verzekert. (..)    Bron: Nieuws.nl    30 nov 11

Eindhoven – De Krabbedans in verzet tegen korting op subsidie

(..) Eindhoven wil de subsidie van ruim vier ton met een ton verlagen. De Krabbedans is een expositieruimte voor hedendaagse kunst gecombineerd met een kunstuitleen en een designshop. Volgens De Krabbedans staat het voortbestaan op het spel omdat de korting al op 1 januari ingaat. Volgens .. de zakelijk leider .. heeft de organisatie woensdag te horen gekregen dat de subsidie met ingang van 1 januari wordt verlaagd. (..) Bron: Omroep Brabant 01 dec 11

Bilbiotheek Rivierenland tekent voor bibliotheek met of zonder Lingewaal

(..) De gemeenteraden van Culemborg, Druten, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel hebben besloten dat zij de overeenkomst willen tekenen. Buren zegde het samenwerkingsverband al eerder op. In Lingewaal wordt een voorstel om de regionale samenwerking op te zeggen op 8 december besproken. Als de raad instemt, wordt de subsidie over vijf jaar afgebouwd. (..)

Met de afbouwregeling beginnen die gevolgen in 2014. Dan wordt de statijd van de bibliobussen in de gemeente gehalveerd. Er wordt minder gedaan aan Kinderboekenweek en educatieve activiteiten. Vanaf 2015 zijn er geen bibliobussen meer, is er geen dienstverlening aan het onderwijs, geen aandacht voor Kinderboekenweek en stopt het project Boekstart in de kinderopvang in Vuren. Ook wordt de organisatie afgebouwd. In 2016 blijft alleen een directeur over, die de eindbalans opmaakt. Lingewalers kunnen tijdens de afbouwperiode nog naar andere bibliotheken in Rivierenland.    Bron: Gelderlander    01 dec 11

Nijmegen – MuZIEum krijgt groen licht voor doorstart

Het MuZIEum, het Nijmeegse museum over zien en niet zien, maakt definitief een doorstart in de [veel ruimere] kelders van de stadsschouwburg. De Nijmeegse raad stemde woensdagavond in met de eenmalige subsidie van twee ton die daarmee gemoeid is. In maart 2012 moet het MuZIEum weer open gaan. Het museum ging in mei 2010 failliet. (..)
De stichting die de afgelopen anderhalf jaar hard heeft geijverd voor de doorstart, die vijftien blinden en slechtzienden aan een baan helpt, heeft alle vertrouwen in de toekomst. “Boven op het geld van de gemeente hebben we voor bijna vier ton aan toezeggingen van sponsors binnen” (..).    Bron: Gelderlander    01 dec 111

Personeel van musea in Goes en Kapelle kan blijven

Het bestuur van de musea in Goes en Kapelle denkt na 2013 beroepskrachten in dienst te kunnen houden, mits de gemeente Goes, Kapelle en Noord-Beveland hun huidige subsidie handhaven. [Historisch Museum De Bevelanden in Goes en het Fruitteeltmuseum in Kapelle]    Bron: PZC    30 nov 11

Bergen op Zoom – Museum niet gratis meer op koopzondagen

Gemeentemuseum Het Markiezenhof is vanaf 2012 niet meer gratis toegankelijk tijdens de koopzondagen. Dat heeft te maken met de gemeentelijke bezuinigingen, zo laat het museum weten. “Het scheelt ons simpelweg zo’n tienduizend euro per jaar aan inkomsten” (..).    bron: BNDeStem    01 dec 11

A’dam: groot verlies kunstsubsidies, factfree politics bij kunstopleidingen, heilige museumcollecties, N-H stopt kleine cultuur-educatie, cultuur in verlaten station

30 november 2011 |

‘Amsterdam verliest 127 miljoen kunstsubsidie’

(..) De 127.1 miljoen euro is een optelsom van kortingen van het Rijk (70 miljoen), de verhoging van de BTW naar 19% (45.6 miljoen) en de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op het Kunstenplan 2013-2016 van jaarlijks 8 miljoen. Daarnaast worden de zogeheten ID-banen (gesubsidieerde banen) versneld afgebouwd. Hierdoor krijgen de Amsterdamse kunst- en cultuurinstellingen nog een extra kostenpost van 3.5 miljoen euro te verwerken. (..)    Bron: AT5   28 nov 11

Fact-free politics rond HBO-kunstopleidingen

(..) De Tweede Kamer zal binnenkort stemmen over een motie van VVD-kamerlid Bart de Liefde die oproept tot verdergaande reductie van de instroom bij kunstvakopleidingen. Opleidingen moeten zich meer richten op ondernemerschap en excellentie. De positie van hun afgestudeerden op de arbeidsmarkt zou zwak zijn, aldus de motie. Dit staat in schril contrast tot de actuele en internationale data van de commissie onder leiding van Robbert Dijkgraaf die vorig jaar advies gaf aan de HBO-raad en de kunstsector voor het opstellen van een sectorplan. (..)

Robbert Dijkgraaf wijst er in een reactie (..) op dat het “in het belang is van goed onderwijs dat voorstellen voor ingrijpende veranderingen zijn gebaseerd op breed gedragen feiten. In het kunstonderwijs is het gemakkelijk zich te laten leiden door de meningen of vooringenomen ideeën van enkelen.” (..)    Bron: Science Guide    28 nov 11

‘Waarom is de museumcollectie heilig?’

(..) Volgens [kunsteconoom Arjo] Klamer is de tijd rijp voor een ‘rationelere’ benadering van het openbaar kunstbezit. Want waarom zouden musea geen schilderij mogen verkopen als ze daarmee hun voortbestaan veilig kunnen stellen? (..)    Bron: Trouw    28 nov 11

* Noord-Holland – Flitsregeling Cultuureducatie beëindigd

De provincie Noord-Holland stopt in de loop van 2012 met de Flitsregeling cultuureducatie. Hierbij kunnen scholen met een ICC’er en cultuurbeleid maximaal tweemaal per jaar een bedrag van maximaal 4000 euro aanvragen. De provincie schrapt uit efficiency alle regelingen onder de 5000 euro. Deze regeling was juist erg populair, omdat er behoefte was aan dergelijke kleine, flexibele ondersteuning. (..) meer informatie    Bron: Cultuurnetwerk    28 nov 11

In gesprek over culturele toekomst station Lelystad Zuid

(..) Station Lelystad Zuid is een (..) gebouw dat nooit de functie zal krijgen waarvoor het bedoeld was, maar dat niet afgebroken kan worden omdat het de fundering vormt voor het spoor dat erboven ligt. De locatie biedt unieke kansen. (..)    Bron: Drimble.nl    28 nov 11

Musea, theater Boxmeer, IKON, ANP, regio-omroepen, verschraling bieb

29 november 2011 |

MuseumgoudA niet geroyeerd

MuseumgoudA mag toch lid blijven van de Nederlandse Museumvereniging (NMV). Een meerderheid van de leden was in september nog van mening dat het museum moest worden geroyeerd, omdat het eind juni Marlene Dumas’ The Schoolboys had geveild zonder overleg met andere musea. Dat is tegen de regels van de NMV. Wel is besloten de regels voor het verkopen van collectiestukken aan te scherpen.    Bron: Cultuurbeleid.nl    29 nov 11

2eKamer: Gesprek met Orientalis

Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur moet van een meerderheid in de Tweede Kamer met Orientalis in gesprek over de toekomst van het museumpark in Heilig Landstichting. Zijlstra gaf eerder aan dat hij niet van plan is om de gevraagde zes miljoen in het park te steken. (..)
Het museumpark heeft 21 miljoen euro nodig voor een doorstart.    Bron: Omroep Gelderland    29 nov 11
Trouw: Het plan van de PVV om het Tropenmuseum in Amsterdam om te vormen tot het Koloniaal Museum, haalde geen meerderheid. Alleen de PVV zelf stemde voor het voorstel om ‘onze koloniale erfenis niet langer weg te moffelen’.

‘Het Tropenmuseum is in zijn huidige vorm hopeloos achterhaald’

Door de discussie te openen over de financiering van het Tropenmuseum heeft deze regering ruimte gecreëerd voor een kritische blik op de negentiende-eeuwse structuur van onze musea. (..)
Een nieuwe perspectief betekent daarom afscheid nemen van het negentiende-eeuwse etnografisch paleis, waar de westerse mens zogenaamde artefacten uit derde wereld kan bewonderen. Alternatief is het Tropenmuseum om te vormen tot een echt kunstmuseum dat arts en crafts van verschillende culturen in zijn historische samenhang beziet. De aanzet daartoe bestaat uit de sterke Indische koloniale collectie en de vele schenkingen die in de loop der jaren het museum ten deel zijn gevallen. (..)
Rest een laatste optie, die het predicaat ‘levensvatbaar’ zeker verdient: het samenvoegen van het Tropenmuseum, Artis en de Hortus Botanicus tot een instituut dat flora, fauna en cultuur in samenhang bestudeert en presenteert. Geografisch gezien is er alle aanleiding toe: de drie instituten liggen praktisch in elkaars verlengde aan één straat, de Plantage Middenlaan. (..)    Bron: Volkskrant    29 nov 11

Boxmeer – ‘Weijertheater gaat me aan het hart’

(..) [Wethouder] “Als ik de keuze moet maken om een theatervoorziening met een bezettingsgraad van nog geen 50 procent te schrappen of om de ouderen in de kou te laten staan en hen te beroven van hun basisvoorzieningen, dan kies ik – met pijn in het hart – toch voor het eerste.” (..)
De directie [van Cultureel Centrum de Weijer] wil in ieder geval stoppen met alle theater-activiteiten. Het Boxmeerse college van B en W wil vooralsnog geen beleidswijziging doen om het theater te behouden. (..)    Bron: Kliknieuws.nl    29 nov 11

IKON bezorgd over voortbestaan kwaliteits-tv

De interkerkelijke omroep IKON won afgelopen vrijdag drie prijzen tijdens de 24e editie van het IDFA, het grootste internationale documentairefestival ter wereld. (..)
De IKON grijpt de prijzenregen aan om politiek Den Haag te wijzen dat het documentairegenre bij uitstek geschikt is om invulling te geven aan zijn levensbeschouwelijke missie. Margje de Koning, hoofd IKON TV: “Het is toch opmerkelijk dat wij, als kleine levensbeschouwelijke omroep, grote, internationale omroepen als de BBC achter ons laten.”
Maar de overheid wil flink bezuinigen op de IKON, omdat het programma-aanbod niet levensbeschouwelijk genoeg zou zijn. (..)
Met de dreigende extra bezuinigingen op omroepen als de IKON kan dit soort films in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daar zouden ze in Den Haag toch nog eens héél goed over na moeten denken.”    Bron: Kerknieuws.nl    28 nov 11

Kunst Centraal begint actie tegen korting

Kunst Centraal, de steunfunctie [voor cultuur-educatie] in de provincie Utrecht, is een actie via facebook gestart tegen de dreigende korting van 40%. Als dit doorgaat worden diensten en producten onbetaalbaar of zullen ze verdwijnen. (..)    Bron: Cultuurnetwerk    29 nov 11

ANP krimpt en vernieuwt

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) slankt de nieuws- en fotoredactie volgend jaar af met 33 volledige arbeidsplaatsen, 15 procent van het totale personeelsbestand (..)
Het ANP neemt onder meer afscheid van alle fotografen in vaste dienst en gaat uitsluitend nog met freelancers werken. ”De prijs van fotomateriaal verkeert in een vrije val” (..).
Ook de nieuwsredactie schakelt meer en meer over op freelance medewerkers. (..)
”Links en rechts worden onze spullen gekopieerd, zonder bronvermelding overgenomen en in een enkel geval brutaal doorverkocht: voor een koopje.”    Bron: Nu.nl    29 nov 11

Gemeenteraad Amsterdam blij met overname AT5

De Amsterdamse stadszender AT5 komt naar alle waarschijnlijkheid in handen van Het Parool, de AVRO en RTV Noord-Holland. De collegepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad reageren enthousiast op het plan. (..)
Volgens Het Parool is na de overname nog maar 2,8 miljoen euro subsidie van de gemeente Amsterdam nodig om AT5 in de lucht te houden. Zonder overname zou de gemeente 5 miljoen euro in de zender moeten steken. Het Parool, de AVRO en RTV Noord-Holland kunnen goedkoper programma’s maken omdat zij al over locaties, studio’s en ondersteunende afdelingen beschikken. (..)    Bron: BinnenlandsBestuur    29 nov 11

Toch subsidie voor RTi Hilversum

RTi Hilversum krijgt in ieder geval dit jaar nog 177.000 euro subsidie van de gemeente. De lokale omroep heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de eerste stap in de halvering van de gemeentelijke bijdrage. (..)
De bijdrage aan RTi Hilversum zou dit jaar namelijk worden verlaagd van 250.000 naar 161.000 euro. De komende drie jaar wilde de gemeente dit bedrag vervolgens verder afbouwen tot 125.000 euro. (..)
RTi stelt recht te hebben op de zogeheten UPC-gelden plus een bedrag van 1,30 euro per huishouden. Bij elkaar: 177.000 euro.
Vooruitlopend op het positieve advies van de bezwaren-commissie heeft het college van b en w nu besloten de bijdrage voor dit jaar op dat laatste bedrag te houden.    Bron: Gooi-en Eemlander    30 nov 11

Rijn- en Veenstreek – Studie toekomst bibliotheek

De gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop stappen uit het samenwerkingsverband van bibliotheek Rijn en Venen. Omdat ze willen bezuinigen, voldoen ze niet meer aan het minimale ’instapniveau’ voor deelname van 11 euro per inwoner. (..)
Er zijn twee opties. De eerste is samenwerking van de bibliotheken in Alphen, Rijnwoude en Zoeterwoude. Bij optie twee zit ook Boskoop erbij. Deze laatste heeft, gezien de gemeentelijke fusie van Rijnwoude met Alphen en Boskoop de voorkeur.
Kaag en Braassem en Nieuwkoop kunnen niet meer meedoen, omdat ze te weinig kunnen bijdragen om de bibliotheek naar een hoger niveau [landelijke certificering] te tillen. (..)    Bron: Leidsch Dagblad    29 nov 11

Eindhoven – Verschraling bibliotheek – commentaar

Al voor de vakantie viel het besluit om de gemeentelijke subsidie voor de openbare bibliotheek in Eindhoven terug te schroeven van 6 miljoen naar 3 miljoen euro per jaar. (..)
Volgend jaar gaan bij de bibliotheek achttien banen verloren. Als gevolg daarvan verslechtert de bezetting, gaat de werkdruk omhoog, worden de openingstijden beperkt en gaat het filiaal in Tongelre definitief dicht. Dit jaar zijn de tijdelijke arbeidskrachten al opgezegd, zijn de cd’s en muziek-dvd’s in de uitverkoop gedaan en is de organisatie van activiteiten voor volwassenen gestaakt. Om aan de beoogde bezuiniging van 3 miljoen te komen moet de komende jaren nog verder worden gesnoeid. (..)
Aan bezuiniging en inkrimping valt niet te ontkomen. Maar de kaalslag die nu gaande is dreigt de culturele en educatieve functie van de bibliotheek te verschralen op een wijze die niet past bij een kennisintensieve regio die zich de slimste van de wereld mag noemen en dat ook moet willen blijven.    Bron: Eindhovens Dagblad    30 nov 11

Bibliotheek geen cultuur, EU-geld voor beeldcultuur, Corbijn in Den Haag, btw-gevolgen in Maastricht

26 november 2011 |

Tropenmuseum door internationale contacten beetje exotisch

(..) „Het Tropenmuseum lijkt nog een issue voor politiek Den Haag, maar over de bibliotheekservice en het theater hoor ik niets.” Van overheveling naar subsidie door het ministerie van OCW lijkt geen sprake te zijn. Ook Heemskerk vraagt zich af of staatssecretaris Knapen voldoende zicht heeft op het belang van de bibliotheek. „De bibliotheek­service van het KIT documenteert al jarenlang allerlei onderzoeken op het gebied van ontwikkelings-samenwerking. Die informatie leveren we aan organisaties zoals ICCO en Oxfam. Zij zouden dan voortaan allemaal afzonderlijk een documentatie­centrum bij moeten houden. Stel je voor wat een informatie en arbeid er dan verloren gaan.”

Heemskerk meent dat de bibliotheek een sleutelrol vervult in internationale informatiestromen. „Een voorbeeld van onze internationale functie is de aanleg van een informatienetwerk voor artsen in Afrika, zodat er overal toegang is tot betrouwbare medische informatie. Op die manier zijn we een inherent onderdeel van ontwikkelingssamenwerking en zou Knapen met een gerust hart in ons kunnen investeren. We zijn geen liefdadigheidsinstelling, maar werken bij zo’n project met kostendekkende tarieven. Daarbij speelt een gezond eigenbelang mee en stellen we ons commercieel op.”
Schenk en Heemskerk denken niet dat het mogelijk is om zonder subsidie de kerntaken van museum en bibliotheek te blijven vervullen. (..)
Van een museum en een bibliotheek kan niet hetzelfde verwacht worden als van een puur commerciële instelling (..).

„Sinds 2005 werken we met het KIT samen op terreinen als automatisering van bibliotheken en het opzetten van infrastructuur voor elektronisch publiceren voor het hele Afrikaanse continent. Bovendien is het dankzij de publiek-private samenwerking met belangrijke uitgeverijen dat het KIT onze universiteiten toegang verschaft tot onlinedatabanken met belangrijke informatie op vooral medisch gebied.”

Bron: Reformatorisch Dagblad    25 nov 11

Breda ontvangt ruim twee miljoen euro van EU

(..) Grootste bedrag, 1,6 miljoen euro, is bedoeld voor de opbouw van het kennisnetwerk op het gebied van de beeldcultuur. (..) Breda, die is aangesteld als Europees projecttrekker, gaat met Engeland, België en Frankrijk informatie en kennis uitwisselen over zaken als creatief ondernemerschap, over de organisatie van festivals, fondsenwerving enzovoort. Dat, en samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld de programmering van festivals, moet in Breda de beeldcultuursector beter op de kaart zetten. (..)

Bron: BNDeStem    25 nov 11

Anton Corbijn investeert in cultuur Den Haag

Anton Corbijn gaat zich inzetten voor kunst en cultuur in Den Haag. Met zijn nieuwe Haagsche Bluf Fonds wil de fotograaf het kunstklimaat in de stad stimuleren. Dat heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat Corbijn voorzag van 75 duizend euro startkapitaal, vrijdag laten weten.
De hofstad bezuinigt volgend jaar 35 miljoen euro op cultuur. (..)
De projecten die aanspraak kunnen maken op het fonds van de 56-jarige Corbijn moeten zich bij voorkeur richten op jongeren, en niet op instellingen die al in grote mate door de overheid worden gesteund. (..)

Bron: Nieuws.nl    25 nov 11

Maastricht – Theater aan het Vrijthof: gevolgen BTW-verhoging vallen mee

(..) Het Maastrichtse theater houdt daarmee stand tegen de landelijke trend en scoort vooralsnog beter dan het landelijk gemiddelde: een daling van het bezoekersaantal van ‘slechts’ 8 procent in plaats van 15 procent, becijfert het college. (..)

Bron: Dichtbij.nl    25 nov 11

Vrijdag de 25ste. Bergen steekt extra geld in kunst, terwijl zich voor het Stedelijk Museum Amsterdam nieuwe rampen aandienen.

25 november 2011 |

"ebooks kannibaliseren het papieren boek."

Amsterdam – Burgemeester vindt bezuinigingen op Rijksakademie “niet te begrijpen”

Tijdens de officiële opening van RijksakademieOPEN 2011 sprak burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan zijn zorgen uit over de ernstige bezuinigingen van het kabinet op de Rijksakademie van beeldende kunsten. “Bezuinigen moet. Kapot maken hoeft niet. Er zijn grenzen.” De burgemeester benadrukte dat een gezond kunstklimaat belangrijk is voor de economie en dat de Rijksakademie daarvoor cruciaal is. “Om in termen van het kabinet te blijven: de Rijksakademie is met name een instituut dat geen ‘zesjes’ zoekt. Het gaat om excellentie, om de Harvard van de beeldende kunst.” De burgemeester beloofde dat de stad zich zal inspannen voor behoud van de Rijksakademie (..). Bron: Perssupport    24 nov 11

E-books – Boekhandels vrezen kannibalisering papieren boek

Boekverkopers waarschuwen staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra (VVD) voor de ‘kannibalisering’ van het papieren boek. Het voorstel om de vaste boekenprijs niet te laten gelden voor e-books kan grote gevolgen hebben (..). Zijlstra liet woensdagavond aan de Tweede Kamer weten dat een vaste prijs voor het e-book niet zal helpen boekhandels te redden van de ondergang. Ook wil hij de doorbraak van het digitale boek niet belemmeren. (..) Boekhandels vinden dat de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk worden genegeerd. Beide landen hebben een vaste prijs ingevoerd voor digitale boeken. Volgens Doeser erkennen ze daarmee dat boeken van groot maatschappelijk belang zijn. Bron: FOK    24 nov 11

Brandbrief Brabantse festivals over bezuinigingen

Brabantse festivals krijgen niet de erkenning die ze verdienen, en de Provincie zou budget moeten verschuiven van productie van kunst naar afname. Dat is de strekking van de brandbrief die Brabantse festivals eerder deze week aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben gestuurd. (..) In het [provinciale] concept wordt dertig procent gekort op de middelen die voor cultuur in Brabant beschikbaar zijn. Daarin worden festivals onevenredig hard getroffen, (..). “er wordt verhoudingsgewijs alsmaar meer geld in productie en minder in de afname ervan gestopt. Kortom, de Provincie ziet cultuur als iets autonooms dat alléén gemaakt moet worden en geen podium nodig heeft. Er wordt onvoldoende gezocht naar nieuwe wegen naar publieksgroepen.” (..) “Er wordt nu vooral gefocust op bestaande vormen die al specifiek beschreven zijn, zoals jeugdopera en productie van dans, terwijl innovatie zich altijd afspeelt tússen verschillende gebieden.” Bron: 3voor12    25 nov 11

Amsterdam – Nieuwe ramp voor Stedelijk

Het Stedelijk Museum heeft een slepend conflict met de gemeente over de toekomstige onderhoudskosten van het verbouwde pand van 1,2 miljoen euro per jaar. (..) Alexander Ribbink, oud-topman bij TomTom en voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, wil alleen tekenen bij de oplevering van het pand, als ‘volstrekt helder’ is dat de gemeente de kosten draagt. (..) Kiem van het geschil ligt bij de verzelfstandiging van het Stedelijk in 2006. Geen van beide partijen wilde de kosten voor onderhoud na heropening dragen. Uiteindelijk nam het museum de financiële last op zich, in ruil voor een extra subsidie van de gemeente van hetzelfde bedrag. Althans, volgens het museum. De gemeente, eigenaar van de collectie en van beide panden, ontkent extra subsidie te hebben toegezegd voor het onderhoud. (..) Verder is onzeker wie opdraait voor te laag geschatte kostenposten van zeker vier ton per jaar, zoals die voor gas en elektra. Los hiervan dreigt het museum door gemeentelijke bezuinigingen ook nog voor 1,3 miljoen euro te worden gekort. (..) Bron: Parool    25 nov 11

Doetinchem – Plan: bibliotheek in de basisscholen

De bibliotheek West-Achterhoek wil in alle basisscholen van de wijk De Huet en Gaanderen een bibliotheekvoorziening openen. In Wehl moet op de huidige plek of op een andere locatie de bibliotheek in stand blijven. (..) De bibliotheek West-Achterhoek moet 3,5 ton bezuinigen de komenden jaren. Gepland was dat de bibliotheken in Wehl, de wijk De Huet en Gaanderen met ingang van het nieuwe jaar zouden sluiten. Deze week werd bekend dat de bibliotheek van de gemeente een jaar extra de tijd heeft gekregen om de opgelegde gemeentelijke bezuinigingen uit te werken. Bron: Gelderlander    25 nov 11

Bergen (N-H) – Extra geld voor koren en toneel

Koren, toneelverenigingen en schilderclubs kunnen de komende jaren rekenen op financiële steun van het Bergense college. Burgemeester en wethouders willen 10.000 euro extra reserveren voor initiatieven. ,,Amateurverenigingen zijn een bindende factor binnen de gemeenschap’’ (..). Het totale budget voor kunst en cultuur voor 2012 bedraagt 1.450.000 euro. Een belangrijk deel daarvan (800.000 euro) gaat naar de drie bibliotheken in Egmond aan den Hoef, Bergen en Schoorl. Bron: NoordHollands Dagblad    24 nov 11

Breda – Landelijke erkenning voor jongeren PodiumBloos

(..) Het jongerentheaterfestival van PodiumBloos, 39º festival, heeft landelijke erkenning gekregen. Met deze erkenning van het fonds Cultuurparticipatie Plusregeling krijgt het festival een extra subsidie van 5000 euro. De erkenning met bijbehorende subsidie is geheel zelf geregeld door jongeren die verschillende fondsen hebben aangeschreven. (..) Bron: PodiumInfo    24 nov 11

Texel – Stichting Geeft Subsidie terug

Stichting Sint en Piet op Texel geeft het subsidiegeld terug. “We hebben liever dat het besteed wordt aan andere culturele doelen die het geld hard nodig hebben,” (..) “Toen vorig jaar bekend werd dat we geen geld hadden, sprongen zo’n dertig Texelse bedrijven bij met geld, goederen of inzet van vrijwilligers,” (..) Bron: Powned   24 nov 11

Dagje cultuursjoppen: geen cent voor Oriëntalis, geen rem op Amsterdamse bezuiniging en Vlissinger bieb onverkoopbaar

24 november 2011 |

PVV-provinciebestuurder Faber eerder dit jaar over het voormalig Bijbels Museum, nu Orientalis: "Ik heb geen 20 miljoen euro nodig om met een moslim te praten. Ook niet om met een jood of christen te praten overigens. De PVV heeft al een hekel aan subsidies, maar als het iets met de islam te maken heeft geven we niets."

Staatssecretaris geeft museumpark Orientalis geen cent

(..) Interim-directeur Peter Berns had Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om een eenmalige subsidie van zes miljoen euro gevraagd. De provincie Gelderland is bereid eventueel een eenmalige bijdrage te leveren, maar alleen als het Rijk ook over de brug komt. Dat is nu dus niet het geval, bevestigt een teleurgestelde Berns.

Bron: De Gelderlander    24 nov 11

Kunstbezuinigingen Amsterdam gaan door

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad gaat akkoord met de bezuiniging van tien miljoen euro op de subsidies voor kunst en cultuur. (..)
Het leeuwendeel van de bezuinigingen (6,5 miljoen) komt ten laste van grote instellingen, zoals de Stadsschouwburg en de Toneelgroep Amsterdam. Ook wordt bezuinigd op het Amsterdams Uitbureau en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. (..)
[Tientallen instellingen] zijn vooral bang voor een ‘stapeling’ van bezuinigingen door het Rijk en de gemeente. Eerder bleek al dat de Rijksoverheid ongeveer 50 miljoen euro bezuinigt op Amsterdamse instellingen. (..)

Bron: RTV N-H    24 nov 11

Groningen / Drenthe – 3.000 handtekeningen voor Theater te Water

(..) Met de handtekeningenactie wil de groep bereiken dat de provincie Groningen in de concept-cultuurnota een wijziging aanbrengt en dat ze Theater te Water [op theaterschip de Verwondering] opnemen in de cultuurnota. Het gaat over de subsidie vanaf 1 januari 2013. (..)
“We zijn er nu uitgeschreven, net als vele anderen, terwijl we jaren door de provincies Groningen en Drenthe gesubsidieerd zijn. Ik ben bang dat we ophouden te bestaan als de subsidie verdwijnt.”
Of de subisidie van de provincie Drenthe wel blijft is nog onduidelijk. (..)

Bron: RTV Drenthe    24 nov 11

Amersfoort – Harde kritiek op college om Eemhuis

Het college en de ambtenarentop van de gemeente Amersfoort hebben er woensdag van langs gekregen in een rapport over de bouw van een cultureel centrum Eemhuis. De raad, die om het onderzoek had gevraagd, kreeg onvolledige informatie over het project.
Daardoor kwamen problemen met budgetten te laat boven water en wist de gemeenteraad te laat dat het project duurder uitvalt dan gepland. (..)

Bron: Architectenweb    24 nov 11

Eindhoven veilt BKR-kunst

De gemeente Eindhoven veilt in december een deel van haar kunstcollectie die tussen 1960 en 1990 is verworven via de Beeldend Kunstenaars Regeling (BKR). De kunstwerken zijn vanaf 1 december te zien op www.eindhovenveiltkunst.nl.

Bron: Cultuurbeleid.nl    22 nov 11

Verkoop pand bibliotheek Vlissingen vlot niet

(..) Om meer vaart in de verkoop te brengen, wordt het pand prominent in de etalage gezet. Als het namelijk niet lukt om het gebouw voor 1 januari 2012 te verkopen, moet de bibliotheek 150.000 euro extra bezuinigen.
De gemeente Vlissingen moet 400.000 euro per jaar bezuinigen op haar bibliotheek.

Bron: PZC    24 nov 11

Dagelijks nieuws: Uitverkoop in Rotterdam, protesten in Amsterdam en in het zuiden sluit een kunstencentrum

23 november 2011 |

Cultuursector sluit overeenkomst over jongerenpas

Acht koepelorganisaties in de cultuursector ondertekenen woensdag een convenant waarin wordt gepleit voor het voortbestaan, zij het in gewijzigde vorm, van de Cultuurkaart. Deze moet gratis blijven, maar geeft voortaan alleen korting op culturele uitjes.
Het tegoed van vijftien euro verdwijnt, omdat het rijk geen subsidie meer geeft. In plaats daarvan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs korting krijgen op hun culturele uitjes, vinden de koepel- en branche-organisaties.
Het is echter aan de musea en theaters zelf om te bepalen hoeveel en waarop korting wordt gegeven, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Museum-vereniging. (..)

Bron: Nieuws.nl 23 nov 11

Raad voor Cultuur: geen erfgoed in de etalage

(..) de Raad [pleit] voor een strikte naleving van de ‘Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten’ (LAMO). Dit betekent onder meer dat objecten of verzamelingen altijd eerst aan collega-musea moeten worden aangeboden. (..)
Bij de veiling van ‘The Schoolboys’ [museumGouda] en de voorgenomen verkoop van de Afrika-collectie van het Wereldmuseum in Rotterdam lijken financiële tekorten echter de voornaamste drijfveer te zijn geweest. Dit vindt de Raad een zorgwekkende ontwikkeling. (..)

Bron: Cultuur.nl 23 nov 11

Den Haag – Bruikleenveiling: kans voor verzamelaars

(..) Een selecte groep mocht bieden op een beeld en het vervolgens voor die prijs een jaar lang thuis te pronken zetten. [in Museum Beelden aan Zee] (..)
Wat jammer om al dat moois op te bergen, vond een aantal clubleden. Waarom konden ze de stukken niet een poosje in bruikleen krijgen? Dan had iemand er tenminste plezier van. (..)

Bron: Reformatorisch Dagblad    22 nov 11

‘Tropenmuseum onmisbaar voor Afrika’

In een open brief aan staatssecretaris Ben Knapen hebben 270 Afrikaanse universiteiten gevraagd het besluit terug te draaien om de subsidie aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) vanaf 2013 te beëindigen. Het KIT is volgens de Afrikanen onmisbaar in het opbouwen van een eigen kennisinfrastructuur op het gebied van sociale, economische en medische ontwikkeling. (..)
“Sinds 2005 werken we met het KIT samen op terreinen als automatisering van bibliotheken en het opzetten van een infrastructuur voor elektronisch publiceren voor het hele Afrikaanse continent. Bovendien is het dankzij de publiek-private samenwerking met belangrijke uitgeverijen dat het KIT aan veel van onze universiteiten toegang kan verlenen tot online databases met belangrijke informatie op vooral ook medisch gebied.” (..)

Bron: RTV N-H    22 nov 11

GroenLinks – ‘Meer horeca in culturele instellingen in Amsterdam’

Culturele instellingen in Amsterdam moeten de mogelijkheid krijgen om meer horeca-activiteiten te ondernemen. Dat vindt GroenLinks Amsterdam. Op die manier kunnen de culturele instellingen inkomsten genereren nu de subsidiekraan dicht gaat. (..)

Bron: Misset Horeca    23 nov 11

Amsterdam – Protest kunstinstellingen bij gemeenteraad

Tientallen kunstinstellingen hebben dinsdagavond geprobeerd de Amsterdamse gemeenteraad ervan te overtuigen om níet in te stemmen met de geplande bezuinigingen. (..)
dertien culturele instellingen blijven in ieder geval wel verzekerd van een subsidie [met een korting van €6,5 miljoen], voor honderden andere instellingen geldt dit niet. Zij zullen het hoofd zelf boven water moeten houden. (..)

Bron: RTV N-H    23 nov 11

Gunstige leningen voor monumenteneigenaren

Monumenteneigenaren kunnen voortaan gunstige leningen tegen lage rente aanvragen voor de restauratie van niet-woonhuismonumenten zoals fabrieken en kerken. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) stelt hiervoor vanaf 2012 jaarlijks ongeveer zeventien miljoen euro beschikbaar. (..)

Bron: Historiek.net    23 nov 11

Bergen (N-H) – College investeert in educatie

(..) Het totale kunst- en cultuurbudget bedraagt 1.450.000 euro per jaar. Hiervan ontvangen de drie bibliotheekvestigingen gezamenlijk, jaarlijks, bijna 800.000 euro. Er wordt eenmalig 30.000 euro extra beschikbaar gemaakt voor het bevorderen van de kunst- en cultuureducatie. Dit is nodig om samen met lokale kunstenaars, inwoners en het onderwijs een tijdelijk kunstwerk in de openbare ruimte te realiseren. Voor kunst- en cultuurevenementen is een budget beschikbaar van gemiddeld 40.000 euro per jaar. Vertegenwoordigers van alle kunstdisciplines kunnen een subsidie aanvragen uit dit budget. (..)
Een van de omvangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cultuur is het samengaan van een aantal culturele instellingen in Nieuw-Kranenburg (Kranenburgh, Sterkenhuis, Kunstuitleen, KCB). Het centrum biedt tentoonstellingen en exposities, een auditorium, een museumwinkel en museumcafé, ruimte voor kunstenaarsverenigingen en een aparte ruimte voor cultuureducatie. (..)
De gemeente ondersteunt het onderwijs bij het maken van een cultuureducatief programma zodat alle basisschoolleerlingen jaarlijks een tentoonstelling, concert of theatervoorstelling kunnen bezoeken. (..)
Nieuw is dat er een budget van 10.000 euro is vrijgemaakt om de initiatieven van amateurgezelschappen, zoals koren, toneelverenigingen maar ook schilderclubs, te ondersteunen. De gemeente ziet de amateurverenigingen als een belangrijke bindende factor binnen de gemeenschap. (..)

Bron: Dichtbij.nl    23 nov 11

Moerdijk – Subsidiebeleid op de schop

(..) De gemeente Moerdijk kent een rijk verenigingsleven. Maar liefst 220 vrijwilligers-organisaties (inclusief verenigingen) hebben onlangs op informatieavonden hun mening kunnen geven over de opzet van het nieuwe subsidiebeleid. (..)
Naast een betere dienstverelening wil de gemeente verenigingen stimuleren activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het maatschappelijk belang. Nu krijgen verenigingen met meer leden vaak meer subsidie. In de toekomst kunnen clubs extra subsidie krijgen als ze zich in grote mate inzetten voor de maatschappij. (..)
Het subsidiebudget blijft dan ook gelijk. “Wel wordt er bespaard op kosten omdat we efficiënter gaan werken.” Van clubs wordt verwacht dat ze hun subsidieverzoek op tijd indienen, anders worden ze tien procent gekort. (..)

Bron: BNDeStem    23 nov 11

Land van Cuijk – Einde subsidie voor De Meander

De gemeenten Sint Anthonis, Bergen, Gennep en Boxmeer hebben vandaag (dinsdag 22 november) het voorgenomen besluit genomen om de subsidierelatie met Kunstencentrum De Meander te beëindigen per 1 januari 2013. (..)
De reden dat genoemde gemeenten volledig de subsidierelatie wensen te beëindigen per 1 januari 2013, is dat zij het niet als hun kerntaak zien om kunst- en cultuur-onderwijs aan te bieden via een kunsten-centrum. (..)
De afkoopsom geeft De Meander een goede basis om een organisatorische doorstart te maken.

Bron: Kliknieuws.nl    22 nov 11

Rotterdamse theatermakers houden actie Uitverkoop

Als protest tegen de cultuurbezuinigingen is er in de Rotterdamse Schouwburg een reeks aan protestavonden getiteld Werk in Uitvoering. Op de eerste avond kan het publiek bieden op bijzondere theaterattributen tijdens een veiling. (..)
“Door te bieden op stukken uit het verleden kan het publiek investeren in de toekomst want de opbrengst van de veiling gaat naar een nieuwe productie van een veelbelovende jonge theatermaker,” (..).

Bron: Rijnmond.nl   22 nov 11

Fransche School in gevaar, blindenbibliotheek dicht, knabbelen aan BTW-maatregel via CJP en fusie Volkenkunde/Tropeninstituut mogelijk

22 november 2011 |

Arnhem - Scepsis over slagen cultureel hart Rijnboog

De gemeenteraad van Arnhem heeft veel twijfels over de financiële haalbaarheid van het kunstencluster van Rijnboog. (..)
[Wethouder] gaat uit van 16 miljoen subsidie van de provincie en nog eens 4 miljoen aan bijdragen van sponsors voor het nieuwe kunstcentrum met daarin het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, de Schouwburg en Focus Filmtheater. (..)

Bron: De Gelderlander    21 nov 11

Geefwet nadelig voor cultureel erfgoed

(..) [Museumvereniging] Maar liefst € 7 miljoen aan fiscale steun verschoof – op verzoek van VVD, CDA en PVV – van culturele instellingen naar onder andere sportverenigingen en scoutingclubs. De Tweede Kamer bracht de multiplier op de inkomstenbelasting terug van 150% naar 125% over de eerste € 5.000 . De dekking voor de voorgestelde multiplier voor giften aan culturele instellingen was gevonden door inperking van de monumentenaftrek. Het vrijgekomen budget van de afbouw van de monumentenaftrek wordt nu besteed buiten de culturele sector. (..)
Ook de Federatie Cultuur is zeer ontstemd over de Geefwet. Volgens de Federatie geeft de aangenomen Geefwet culturele instellingen weinig ruimte om eigen inkomsten substantieel te verhogen. Zij vindt dat de impact van de maatregelen, de al ingevoerde verhoging van BTW op podiumkunsten en beeldende kunst meegerekend, de sector meer na- dan voordelen voor de verdiencapaciteit oplevert. (..)

Bron: Museumvereniging    21 nov 11

Leiden / Amsterdam – Museum Volkenkunde positief over plan Tropenmuseum

Het Museum Volkenkunde in Leiden staat positief tegenover een intensieve samenwerking met het Tropenmuseum. (..)  De musea willen op basis van inhoudelijke overeenkomsten praten over vergaande samenwerking. “Van twee collecties en van twee expertiseafdelingen zouden we naar één gaan” (..).
[Zijlstra] “Het Tropenmuseum is nu aan zet. Het moet de voordelen van samenwerking met volkenkundige musea onderzoeken.” Hij heeft echter geen geld op zijn eigen begroting beschikbaar.
Alleen als de instelling ‘substantieel efficiënter’ kan worden, is Buitenlandse Zaken bereid geld te steken in het overhevelen van het museum naar het ministerie van OCW, meldde Zijlstra. (..)

Bron: Nieuws.nl    21 nov 11

Ingezonden brief: Wordt in Culemborg het kind met het badwater weggegooid?

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2012 heeft de gemeenteraad besloten de culturele functie van het gebouw Theater De Fransche School op een nieuwe wijze te laten invullen. (..)
De huidige gebruiker van het gebouw De Fransche School bewijst al jaren dat ze met een klein team betaalde medewerkers en een grote groep enthousiaste vrijwilligers [60] in staat zijn een cultureel programma te bieden dat, tegen de landelijke trend in, een groeiend aantal bezoekers trekt. (..)
Wat heeft de gemeenteraad besloten?
- Het gebouw De Fransche School zodanig te laten aanpassen dat het geschikt wordt voor podiumgebruik. Dit is nodig omdat het gebouw nu niet aan de ARBO-eisen voldoet. (..)
- Vervolgens moet er een aanbestedingstraject worden gestart om een liefhebber te vinden die in het gebouw een cultureel podiumaanbod gaat realiseren. En dat met een sterk gereduceerde subsidie. Het is uiterst onzeker of er een aanbieder is die binnen deze voorwaarden wil gaan werken. (..)
- Als de aanbesteding niet lukt, moet er overgegaan worden tot verhuur van het pand.
- Lukt ook dat niet, dan zal het gebouw verkocht moeten worden. (..)
De gemeenteraad zet met dit besluit in ieder geval een succesvolle organisatie met meer dan 60 enthousiaste vrijwilligers bij het grofvuil. En daarmee wordt een belangrijke culturele voorziening, met veel expertise, zo rigoureus afgebroken dat deze in betere tijden niet meer op te bouwen is. (..)

Bron: Culemborgse Courant    22 nov 11

Amsterdam – ‘Verhuizing Rijksacademie is kapitaalvernietiging’

Een verhuizing van de Rijksacademie van beeldende kunsten uit het huidige gebouw in Amsterdam komt neer op kapitaalvernietiging. (..)
Een verhuizing zou echter geen bezuiniging betekenen, maar een verschuiving van de kosten van een rijksgebouw ‘van het ene naar het andere departement’, zegt directeur Els van Odijk. (..)
De voorgestelde verhuizing brengt volgens Van Odijk financieel weinig soelaas voor de staat, terwijl het voor de academie een verlies van ‘reputatie en positie’ zou betekenen. (..)

Bron: FOK.nl 21 nov 11

Parlement voor doorstart Cultuurkaart

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Cultuurkaart blijft bestaan. Dit bleek maandag tijdens de behandeling van de cultuurbegroting 2012, nadat de CDA hierover een motie had ingediend.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) wil de gesubsidieerde Cultuurkaart na dit schooljaar afschaffen. De Stichting Cultureel Jongeren Paspoort heeft aangegeven deze Cultuurkaart met privaat geld voort te zetten. Het CDA wil dat Zijlstra hieraan meewerkt.

Bron: Wereldomroep    21 nov 11

Kabinet kijkt naar btw-vrijstelling Cultuurkaart

Het kabinet is bereid om te kijken of theater- en museum-kaartjes voor scholieren vrijgesteld kunnen worden van een btw-heffing. (..)

Bron: NOS    21 nov 11

Amsterdam – Bibliotheek voor blinden gaat dicht

De blindenbibliotheek, Dedicon, gaat eind dit jaar weg uit Amsterdam. De locatie aan het Molenpad, waar ruim vijftig jaar brailleboeken en gesproken schoolboeken werden gemaakt, is te duur. ‘We moeten bezuinigen,’ zegt directeur Maarten Verboom. De subsidies voor gehandicapten-toepassingen worden steeds minder.’ (..)
Van de 55 betaalde krachten worden 25 ontslagen. Twintig medewerkers verhuizen mee naar Rijswijk of Grave, waar de productie van materiaal voor blinden en slechtzienden wordt voortgezet. De meeste vrijwilligers die de boeken inspreken stoppen ermee. Toch blijven nieuwe voorlezers hard nodig. (..)
Wethouder Andrée van Es (Participatie) heeft de directie gevraagd de bibliotheek voor Amsterdam te behouden. Extra geld had ze niet.

Bron: Parool    22 nov 11

Bezuinigingen gaan ook filantropen te ver, en muziekles wordt onbetaalbaar, Kerkrade behoudt zijn theater

21 november 2011 |

‘Filantropen kunnen bezuinigingen niet opvangen’

(..) “Fondsen zijn steeds minder bereid gewoon een cheque uit te schrijven. De eigenaren willen betrokken zijn, hun expertise inbrengen en effecten meten. Zij vragen naar de doelstelling van de aanvrager, hoe hij die denkt te halen en of dat meetbaar is. (..)
“Gemiddeld keert een fonds jaarlijks 4 procent van zijn vermogen uit. Dus dat zou neerkomen op 800 miljoen per jaar. Om dat te kunnen halen, moet een fonds wel een rendement van 5 à 6 procent halen, anders holt de inflatie het fonds uit.” (..)

“Maar het lijkt erop dat het effect van een terugtrekkende overheid tweeledig is. Aan de ene kant is er meer behoefte aan financiële hulp: we krijgen meer aanvragen van individuele Nederlanders die tussen wal en schip dreigen te raken en meer aanvragen van het maatschappelijk middenveld. Dan gaat het om bibliotheken of jeugdhonken die moeten sluiten. Maar je ziet ook een daling van het aantal verzoeken van maatschappelijke organisaties.”

“Hun bureaukosten werden vaak door de overheid betaald. Nu de overheid snijdt in subsidies, ontstaat bij mij steeds meer het beeld dat goede doelen hun personeelsbestanden hebben moeten inkrimpen. Hierdoor hebben zij ook minder capaciteit om fondsen aan te vragen.” (..)
“De overheid bepaalt waar zij kort, zoals op cultuur of sociale zekerheid. Burgers en ondernemers besluiten welke dingen zij daarvan oppakken.” (..)

Bron: Trouw    21 nov 11 [mijn cursivering]

Theater Kerkrade blijft bestaan

Theater Kerkrade blijft in de huidige vorm bestaan. De zaal wordt voor een paar miljoen euro opgeknapt en krijgt samen met de bibliotheek een prominente plek in het nieuwe centrumplan. (..)
Eerder dit jaar stond Kerkrade op zijn achterste benen toen de gemeente het theater fors wilde verkleinen. (..) Volgens dat plan moest het theater terug van 610 stoelen naar 250 zitplaatsen. Thomas en zijn collega’s zijn nu van mening dat het theater in de huidige vorm behouden moet blijven voor Kerkrade.

Bron: De Limburger    19 nov 11 [mijn cursivering]

Amsterdam – ‘Instrument leren spelen wordt peperduur’

De Muziekschool Amsterdam vreest een uittocht van leerlingen, omdat de lessen twee keer zo duur zullen worden als de gemeente de school geen subsidie meer geeft. (..)
‘De gemeente wil muziekles aanbieden op scholen. Dat vinden wij natuurlijk goed. Maar dat gaat ten koste van de kinderen die buiten schooltijd les krijgen. Op deze manier wordt het kind met het badwater weggegooid.’ (..)
In de [gemeente] nota staat dat het gemeentebestuur buitenschoolse muzieklessen als een verantwoordelijkheid van kinderen en hun ouders ziet. De kosten van die lessen moeten dan ook door hen zelf worden opgebracht, staat in de nota. Nu wordt ruim de helft van de kosten gedekt door subsidie van de gemeente.

Bron: Parool    18 nov 11 [mijn cursivering]

Tropenmuseum misschien gered, lot bakkerijmuseum onzeker. Lokale politiek bezuinigt alvast 100 m op kunst

19 november 2011 |

Nederlands Bakkerijmuseum kreeg ooit ook steun

Cultuursector krijgt al in 2012 klappen: 100 miljoen

(..) Al in 2012 wordt zeker 100 miljoen bezuinigd op cultuur en erfgoed. Niet door Halbe Zijlstra, staatssecretaris van cultuur, maar door gemeenten en provincies. (..)
De stad [Eindhoven] bezuinigt vanaf volgend jaar een half miljoen euro op de cultuursector.
Dat is een schijntje vergeleken bij Den Haag, waar de kunsten in 2012 35 miljoen moeten inleveren. Of bij Almere, waar in 2012 ruim zeven miljoen minder te besteden is. In Apeldoorn en Arnhem is de schade met drie miljoen ook aanzienlijk.
Den Haag en Almere, de koplopers in bezuinigingen, zijn steden waar de PVV deel uitmaakt van het stadsbestuur. Dat lijkt de omvang van de bezuinigingen in die steden te verklaren. (..)
De provincie Noord-Brabant legt zijn kunstenaars en bibliotheken per 2012 een bezuiniging op van ruim 15 miljoen. Het plan is daar dat in 2015 nog maar een derde van het cultuurbudget van 2010 wordt uitgegeven. (..)
Ongeveer een derde van de gemeenten laat de cultuursector zoveel mogelijk ongemoeid. Dat is een keuze die weinig verband lijkt te houden met de politieke samenstelling van het bestuur. (..)

Bron: Trouw   19 nov 11

Hoop voor Tropenmuseum Amsterdam

Een maand geleden maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend eind 2012 de totale subsidie van twintig miljoen euro aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te stoppen. Het Tropenmuseum valt onder dit instituut en het ministerie wil dat er geen geld voor ontwikkelings-hulp meer via het instituut naar het museum vloeit. (..)
Het Tropeninstituut vreest dat deze bezuiniging [50% van de bijdrage door MinBuZa] niet alleen het onderzoeksinstituut, maar ook het museum, de bibliotheek en het theater zullen raken. (..) De subsidie is bijna de helft van de totale jaarbegroting van het KIT. (..)
Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur moet het museum dan losgekoppeld worden van het KIT. Als zelfstandig museum zou het Tropenmuseum vervolgens eventueel in aanmerking kunnen komen voor subsidie van het ministerie van Cultuur. (..)

Bron: Historiek.net    19 nov 11

Medemblik – Raad wil zekerheid Bakkerijmuseum

(..) De gemeenteraad vindt dat Medemblik 150.000 euro subsidie aan het museum moet verstrekken. Dit bedrag was eerder door de raad op een ’wensenlijst’ gezet. B en W hadden het niet opgenomen in de begroting, zodat het museum nog steeds in onzekerheid verkeert. Nu wil de raad uiterlijk 1 januari een voorstel zien over steun aan het Bakkerijmuseum. (..)

Bron: NoordHollands Dagblad    18 nov 11

Vooruitgangsnieuws: Geefwet niet meer voor cultuur, Utrecht duurder uit en Purmerend stopt alle subsidies

18 november 2011 |

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2012

(..) Verder werd ook de aangepast Geefwet aangenomen. De 7 miljoen euro fiscale steun verschuift van culturele instellingen naar sport- en muziekverenigingen.

Bron: Belasting.nl    18 nov 11

 

Utrecht – Cultuur mag wat kosten – door Wouter de Heus

(..) toen ik deze week eindelijk de hernieuwde exploitatieopzet van het Muziekpaleis in mijn mailbox vond. En, wat een verrassing: de stad komt jaarlijks een miljoentje tekort op de in aanbouw zijnde natte droom van iedere Utrechtse stadsbestuurder en cultuurpaus. (..)
Ieder weldenkend mens, en poppodium Tivoli in het bijzonder, voelde dat het hier moest gaan om een bij elkaar gedroomde cijferbrij. Net zoals bij het gebouw zelf. Meerkosten voorlopig zo’n 35 miljoen en de teller loopt nog door. De stad goochelde die miljoenen weg door een voordelige cultuurlening af te sluiten bij de plaatselijk Rabobank en het gebouw niet in 30 maar in 40 jaar af te schrijven. (..’
Het Muziekpaleis kost ons Utrechters voorlopig 8,5 miljoen per jaar. Een broodnodige derde zaal van de Stadsschouwburg (voor de extra hongerige cultuurliefhebber) gaat jaarlijks ook zoiets kosten. En wat de uiterst noodzakelijke Bibliotheek ++ (met Artplex) aan extra centjes zal opsnoepen, ach, dat weten we vast als de bouw halfweg is. Cultuur mag wat kosten. Ben ik het helemaal mee eens. Maar hoeveel Utrechtse Buitencentra? En hoeveel Buurtbiebs? (..)

Bron: De Nieuwe Utrechter    18 nov 11

 

Subsidie kraan in Purmerend even helemaal dicht…

Het College heeft per 1 januari 2013 de subsidie aan alle gesubsidieerde instellingen opgezegd. (..)
Deze aanvraag wordt nu beoordeeld op basis van nieuwe maatschappelijke doelen. Het verstrekken is dan ook niet meer vanzelfsprekend. (..)
Veel inwoners geven brede steun aan de bezuinigingen omdat zij vinden dat subsidies niet tot overbodige uitgaven van gemeenschapsgeld mogen leiden. (..)

Bron: Dichtbij.nl    17 nov 11

 

Purmerend – Onzekere tijd voor koren

De Almeerse Stichting Col Canto vreest voor het voortbestaan van de vier koren die onder de stichting vallen, nu de gemeente de basissubsidie schrapt. (..)
“Per koor kregen we een basissubsidie van 1700 euro per jaar, op het Opera en Operette koor na, daar is de subsidie 3200 euro voor. Nu die subsidie komt te vervalen weten we niet meer waar we aan toe zijn.” (..)
“Van de subsidie betalen we een hoop vaste lasten zoals de huur en de beroepsdirigent. Onze leden betalen maandelijks contributie, daar betalen we de rest van. Zonder subsidie wordt de contributie zo hoog dat het niet meer te betalen is en zal het aantal leden flink teruglopen.” (..)
“We kunnen een projectsubsidie aanvragen en een jaarsubsidie. Dat hebben we beide gedaan maar de vraag is of die worden toegewezen.” (..)
“We willen dat de gemeente beseft dat er niet zoveel bezuinigd kan worden op dit punt in. Er zijn vast ook andere Almeerse koren die hierdoor in nood raken. We zijn bang dat er een aantal koren gaat verdwijnen. Almere moet cultuur in de eigen stad behouden en dat stimuleren.” (..)

Bron: Almere Vandaag   17 nov 11

 

Rotterdam – De Schreeuw, De Mars, De Uitverkoop : Werk in Uitvoering

(..)Productiehuis Rotterdam en de Rotterdamse Schouwburg organiseren Werk in Uitvoering, een serie avonden waarin kunstenaars en theatermakers die zich wensen te engageren met de huidige cultuurpolitiek en de samenleving werk, strategieën en acties presenteren.[start 23 nov 11 in Schouwburg] (..)
Als voorschot op de bezuinigingen vanaf 2013 zullen decorstukken en kostuums uit het theaterverleden van Productiehuis Rotterdam en de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg onder de hamer gaan. (..) de opbrengst gaat naar een nieuwe productie van een veelbelovende jonge theatermaker. (..)

Bron: Produktiehuis Rotterdam    18 nov 11

 

‘Cultuurkaart kan blijven bestaan’

Stichting CJP schrijft in een notitie aan staatssecretaris Zijlstra dat de Cultuurkaart zonder rijkssubsidie kan blijven bestaan. (..)
De stichting CJP ziet echter mogelijkheden om met steun van gemeenten, provincies en private partijen een investeringsfonds Cultuur en School op te richten, waaruit de kaart voor 40 procent kan worden betaald. De overige 60 procent zou moeten worden betaald door de betrokken scholen.

Bron: Cultuurbeleid.nl    17 nov 11

 

Tijdschrift Hollands Diep stopt

Hollands Diep verschijnt in december voor het laatst. Het magazine, dat van 1975 tot 1977 tweewekelijks verscheen en vijf jaar geleden als kwartaalglossy werd heropgericht, houdt wegens de krappe advertentiemarkt op met bestaan.

Bron: Cultuurbeleid.nl   17 nov 11

Lichtpuntjes: Toneelschuur soort van gered, minder korting op schouwburg Hoorn, maar Bollenstreekse Bieb wordt duurder.

17 november 2011 |

Haarlem – Geld nieuw beleid: landelijke bezuinigingen verzacht

(..) [theater, film- en productiehuis] Toneelschuur Producties verliest vanaf 2013 haar Rijkssubsidie. Hiermee dreigt dit unieke productiehuis te verdwijnen. (..) Haarlem is economisch sterk afhankelijk van cultuur. De bezuinigingen leiden daarom niet alleen tot verschraling van ons culturele klimaat, maar ook tot minder werkgelegenheid en een slag voor de creatieve economie in onze stad. Het is nu gelukt om voor 2013 200.000 euro en voor 2014 130.000 euro (60.000 euro per jaar uit de cultuur-begroting, de rest uit nieuw beleid) uit te trekken voor een reddingsplan voor Toneelschuur Producties. (..)

Bron: Haarlem.PvdA    16 nov 11

Hoorn – Schouwburg hoeft minder te bezuinigen

(..) Schouwburg Het Park hoeft van de raad minder te bezuinigen [de korting wordt beperkt tot € 155.000 in 2015] en over de halvering van de subsidie van Radio Hoorn heeft een meerderheid van de raad ernstige bedenkingen. (..)
Het college vindt dat mensen en instellingen minder automatisch naar de gemeente moeten kijken en dat zij een grote eigen verantwoordelijk hebben. Het college stelde de raad daarom voor om vanaf 2015 jaarlijks ruim 1,8 miljoen euro op het totaalbudget van 20 miljoen euro voor subsidies te korten. Dat is ruim 570.000 euro minder dan voorgenomen. De ombuigingen op subsidies worden vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. (..)

Bron: Hoorngids    16 nov 11

 

Bollenstreek – Contributie bibliotheek 10 euro omhoog

In 2012 verhoogt Bibliotheek Bollenstreek de contributie met 10 euro naar 42 euro per jaar en voor 16-17 jarigen naar 21 euro. Dit is volgens de bibliotheek een forse, maar noodzakelijke verhoging omdat de bibliotheek minder subsidie ontvangt. Om kosten te besparen koopt de bibliotheek minder boeken en wordt er zelfbediening ingevoerd.
Bibliotheek Bollenstreek houdt rekening met een bezuiniging op de gemeentelijke subsidie voor de bibliotheek van 230.000 euro voor 2012. (..)

Bron: DeTeyding    16 nov 11

 

Zaanstad – Zingen op de Zaan wil meer subsidie van de gemeente

(..) Zingen op de Zaan krijgt, na een forse korting op de subsidie dit jaar, 12.500 euro van de gemeente Zaanstad. Maar nu wil de organisatie er 7500 euro bij.
“De belangstelling van koren uit het hele land is overweldigend. .. We hebben meer podia nodig .. Er moeten er zeker drie bij. Misschien nog wel meer, want er komen nog wekelijks aanmeldingen binnen van koren uit het hele land.” (..)

Bron: NoordHollands Dagblad    16 nov 11

Kaalslagnieuws: Geefwet van gedrocht in monster veranderd, Brabant kort 30% op podiumkunst, Noord Beveland koopt geen kunst meer.

16 november 2011 |

Kamer wijzigt giftenaftrek in cultuursector

(..) Een meerderheid van de Kamer wil de kabinetsplannen voor fiscale aftrek in de culturele sector beperken. Tegelijkertijd moeten het fiscaal aantrekkelijker worden om giften te doen aan sport- en muziekverenigingen. VVD, CDA en PVV hebben daarvoor dinsdag wijzigingsvoorstellen ingediend op de Geefwet van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën). (..)
De PVV vond dat veel te ver gaan en weigerde om de belastingbetaler zo te laten opdraaien voor giften aan de cultuursector. Het CDA vond dat in de plannen van Weekers een symfonieorkest wordt voorgetrokken boven de dorpsfanfare die geen aanspraak kon maken op de giftenaftrek. PVV en CDA vonden met steun van de VVD een oplossing.
Die behelst dat de aftrek van de belasting geen 150 maar 125 procent bedraagt met een maximum van 1250 euro. Dat levert in totaal 7 miljoen euro op. Dat geld zetten CDA, VVD en PVV in voor het fiscaal ondersteunen van sport- en muziekverenigingen die moeten rondkomen van contributie van hun leden. (..)

Bron: DeStentor   15 nov 11

Amsterdam – Menselijke keten om Tropeninstituut

Om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen op het Tropeninstituut, wordt aanstaande zaterdag een menselijke keten rond het gebouw gevormd. (..)
Het Tropeninstituut vreest dat deze bezuiniging [50% van de bijdrage door MinBuZa] niet alleen het onderzoeksinstituut, maar ook het museum, de bibliotheek en het theater zullen raken. (..)

Bron: AT5   16 nov 11

Haarlem – Fans moeten kostuums voor Scrooge betalen

Erik van Muiswinkel roept het publiek op geld te doneren voor kostuums voor zijn productie Scrooge. De kerstvoorstelling gaat in december in première in de Stadsschouwburg Haarlem, maar hoofdrolspeler Van Muiswinkel vreest dat zijn spelers door de bezuinigingen in hun hemd het podium op moeten. (..)
Op de website van de Schouwburg is per personage te volgen voor welk kledingstuk geld binnen is en wat de volgende wens is. In totaal is ruim 6000 euro nodig. Inmiddels is de helft van dat bedrag al binnen, meldt het theater. (..)

Bron: DeLimburger   16 nov 11

Theatermakers schrikken van nieuwe subsidieregeling provincie Brabant

(..) Deze week is naar buiten gekomen hoe de provincie de komende jaren cultuursubsidies in Brabant wil verdelen. (..)
De provincie heeft straks per jaar bijna 3 miljoen euro beschikbaar als subsidie voor de podiumkunsten en de muziek. (..) Volgens de theatermakers is het ongeveer eenderde lager dan het bedrag in de afgelopen jaren. Een forse bezuiniging dus in de tijd dat ook het rijk en de gemeenten korten op de cultuursubsidies. (..)
In het stuk van de provincie staat een groot aantal activiteiten waarvoor geld beschikbaar is. Nieuw in dat rijtje is de subsidie voor jeugdopera en muziekvoorstellingen voor de jeugd. Er is geen geld opzij gelegd voor een instellling die dans-voorstellingen gaat maken, wat slecht nieuws is voor Station Zuid, het danshuis in Tilburg.

Bron: OmroepBrabant   16 nov 11

Verkoop kinderboeken gedaald

De verkoop van kinderboeken is in de eerste helft van dit jaar met 6 procent gedaald, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Bron: Cultuurbeleid.nl   16 nov 11

 

Nijmegen – HAN podium voor debat cultuurbeleid

(..) Op een speciale website praat momenteel heel Nijmegen mee over het cultuurbeleid. Moet bijvoorbeeld Doornroosje meer subsidie krijgen? Wat doen we met Waalhalla? Of zijn er niet teveel festivals? (..) [zie ook: Maak Je Eigen Cultuurbegroting]

Bron: SNR.nl   16 nov 11

 

(N-Br) – Lokale Omroep Goirle in de problemen

(..) De omroep heeft nieuw apparatuur nodig, maar er is geen geld. Als er geen extra subsidie komt van de gemeente vreest de omroep voor zijn voortbestaan.
Het probleem zit vooral bij de televisietak van de LOG. Daar is 120.000 euro nodig en anders kunnen de wekelijks uitzendingen niet meer worden gemaakt, stelt de omroep. (..)

Bron: RadioFreak.nl   16 nov 11

 

Gemeente Noord-Beveland schrapt kunstaankoop

(..) Volgend jaar komt er geen kunstaankoop omwille van de bezuinigingen. (..)

Bron: PZC   15 nov 11

Kortingsnieuwtjes: mes in websites overheid en actie voor Metropole orkest

15 november 2011 |

Donner Zet Mes In Websites Rijksoverheid

De ministeries beheren gezamenlijk bijna 400 websites, waarvan het merendeel niet aan officiële eisen van toegankelijkheid voldoet. Minister Donner wil eerst een sanering. (..)
De gemeenten, waarvan slechts 2 procent volledig aan de webrichtlijnen voldoet, hebben tot eind 2012 om aan het laagste niveau te voldoen en nog twee jaar daarna om volledig te voldoen aan de webrichtiljnen.

Bron: BinnenlandsBestuur 14 nov 11

 

Amersfoorts Cultuurfonds van start

Vijf inwoners van Amersfoort hebben het Amersfoorts Cultuurfonds opgezet bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Vanaf zaterdag 19 november is het voor inwoners van de regio Amersfoort mogelijk om te doneren aan het fonds. Het Amersfoort Cultuurfonds wil culturele en kunstzinnige initiatieven ondersteunen.

Bron: Cultuurbeleid.nl 15 nov 11

Zeeland – Cultuur vergt scherpe keuzes

Ondanks dat er fors zal moeten worden bezuinigd, hecht het provinciebestuur aan een vol- en hoogwaardig cultuuraanbod in Zeeland. (..)
De [provinciale cultuur-] nota wordt in de loop van 2012 opgesteld. Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur) heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd dat de cultuursector rekening moet houden met stevige bezuinigingen. (..)
Zo vinden Gedeputeerde Staten het niet per se noodzakelijk dat alles binnen de provinciegrenzen aanwezig moet zijn. Het aanbod in de omringende provincies kan voorzien in dat wat in Zeeland wordt gemist ,,Om deze zelfde reden vinden wij het evenmin noodzakelijk dat iedere Zeeuwse regio een compleet cultureel voorzieningenniveau heeft.” (..)
Om de bezuinigingen zo veel mogelijk te kunnen opvangen, zet het provinciebestuur in op nog meer samenwerking en afstemming met andere partijen, zoals met de gemeenten via de ‘regioarrangementen’. Er worden ook extra inspanningen gedaan om meer Europese subsidies los te krijgen. Verder zullen culturele organisaties samenwerking moeten zoeken, vooral achter de schermen, om efficiënter te werken. Zij dienen ook op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten (cultureel ondernemerschap). De provincie wil daarnaast kijken naar andere mogelijkheden van samenwerking tussen cultuur en private partijen.

Bron: BNDeStem 15 nov 11

Muziekensembles zwaar gedupeerd door nieuw beleid Fonds Podiumkunsten

(..) Doordat de meeste ensembles niet in de buurt komen van het maximum subsidiabele aantal van 80 concerten, zal het nieuwe beleid voor velen erg negatief uitpakken. Ook de meest toonaangevende ensembles worden niet gespaard, en zien kortingen tegemoet van enkele tonnen tot 75%.
In zijn algemeenheid heeft het Fonds ervoor gekozen om de muzieksector extra zwaar aan te slaan bij zijn toch al zeer grote bezuinigingsopdracht. De ensembles gaan er 45% op achteruit, een disproportionele korting die de sector zeer hard zal raken. (..)

Bron: Ver.Ned. MuziekEnsembles 08 nov 11

 

Artiesten steunen Metropole Orkest met single

Glennis Grace, Leonie Meijer, Ruth Jacott, Karin Bloemen en Felix Maginn van Moke nemen samen een single op voor het Metropole Orkest. Met de single vragen de artiesten aandacht voor het orkest, dat binnenkort geen subsidie meer ontvangt van de overheid. (..)
Zonder subsidie van de overheid is het bestaan van het Metropole Orkest onzeker. Het orkest, dat bestaat uit meer dan vijftig muzikanten, werkt veel samen met artiesten uit binnen- en buitenland. (..)

Bron: NLTracks 15 nov 11

Amsterdam-West – Fijnhouttheater dicht na subsidiestop

Het Fijnhout in West moet dicht. Nu het zeker is dat het cultuur- en buurtcentrum niet langer kan rekenen op subsidie, kunnen zij het financieel niet meer aan. Vanaf 1 januari is het afgelopen. (..)
De exploitatiesub­si­die vanuit Stads­deel West stopt, waardoor het cen­trum voor theater-, media en kunst– en cultuure­d­u­catie niet langer rendabel is. (..)

Bron: AT5

Amsterdam bezuinigt op cultuur; cultuureducatie ontzien

Amsterdam bezuinigt ingrijpend op cultuur, maar ontziet het programma cultuureducatie. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2013-2016. Het streven blijft dat alle Amsterdamse basisschoolleerlingen drie uur cultuureducatie per week krijgen. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt in ieder geval één uur per week muziekles op school mogelijk gemaakt. Ook kiest Amsterdam voor het jeugdtheater, culturele instellingen met een buurtfunctie en het in stand houden van productiehuizen. In de bijlage van de hoofdlijnen is een evaluatie door Oberon van het cultuureducatiestelsel in Amsterdam toegevoegd.

Bron: Cultuurnetwerk.nl 14 nov 11

Nieuwsoverzicht: Kinderen hebben niets met gratis musea en oppositie laat effecten bezuiniging berekenen

14 november 2011 |

Foto: De Pers

Oppositie: laat kunstkortingen doorrekenen

(..) Het gaat om bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Het doel is inzichtelijk te maken hoe groot de totale bezuinigingen samen zijn en wat precies de gevolgen zullen zijn voor aanbod en werkgelegenheid. (..)
“Met dit verzoek willen we de politiek van de korte termijnagenda tegengaan. Goed beleid, ook bezuinigingsbeleid, houdt rekening met de effecten op de lange termijn.” Het kabinet bezuinigt fors op kunst en cultuur. Onder meer door bezuinigingen op de cultuursubsidies, de btw-verhoging, het afschaffen van de regeling cultureel beleggen en het afschaffen van de aparte inkomensregeling voor kunstenaars (WWIK). (..)
De initiatiefnemers vragen het CPB en het SCP inzichtelijk te maken wat het effect van de verschillende maatregelen is op de inkomsten van de overheid.
“Ik vrees dat dit kabinet zich met de kunstbezuinigingen verrekent op de onherstelbare schade voor het cultuurklimaat”, analyseert Peters. “Eenmaal afgebroken bouw je dat niet snel weer op. Als talentontwikkeling en experiment onderuit gaan, topkunstenaars en topgezelschappen naar het buitenland vertrekken en mecenassen niet over de brug komen dupeer je minstens een hele culturele generatie.”

Bron: De Gelderlander   14 nov 11

 

Tweederde van schoolklassen bezoekt museum

(..) Het onderzoek moest uitwijzen hoe meer kinderen naar musea getrokken kunnen worden en is uitgevoerd naar aanleiding van de wens van toenmalig minister Ronald Plasterk van Cultuur om musea gratis te maken voor kinderen. Dit plan sneuvelde toen bleek dat hieraan een prijskaartje hangt van 9 miljoen euro en dat het erg onzeker is of bij gratis toegang substantieel meer kinderen naar musea gaan.
De onderzoeksresultaten laten nog eens zien dat gratis toegang en ook gratis vervoer geen doorslaggevende rol spelen bij de keuze om een museum te bezoeken. (..)

Bron: De Telegraaf   14 nov 11

Het hele onderzoek is via deze link te lezen